Obsah

Rok 2009


Nenávratný finančný príspevok od ministerstva životného prostredia:
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v obci Bziny


Začiatok realizácie: 14. 12. 2009

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 30. 09.  2010

Financovanie: Ministerstvo životného prostredia - 110 560,25 €
                         Vlastné zdroje                              -   5 818,96 €

Cieľ projektu: Podpora aktivít v rámci separovaného zberu
 

Výsledky projektu: Drvič odpadov štiepkovač NHS 180 14 756,00 €
  Traktorový náves Pronar T663/2 10 579,10 €
  Kontajner 1100 l - 10 kusov 2 499,00 €
  Veľkoobjemový kompostér 5m3 - 5 ks 10 115,00 €
  Kolesový traktor New Holland 64 152,90 €
  Čelný nakladač TL 220 10 829,00 €


TraktorTraktorDotácie rok 2009

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 na podporu a rozvoj športu.

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností na podporu a rozvoj športu v sume 14.174,- €, ktoré obec použije v plnej výške na bežné výdavky s účelom určením na realizáciu projektu.

Z pohľadu použitia poukázaných finančnýchprostriedkov bolo dohodnuté, že výška priznanej dotácie bude použitá iba na bežné výdavky spojené s fungovaním obecného klubu. Táto čiastka bola použitá predovšetkým na zabezpečenie tréningového procesu a ligovej súťaže vo futbale a stolnom tenise, ktorej je obec dlhoročným účastníkom.

Čerpanie finančných prostriedkov z dotácie obec rozdelila na tri základné časti.

Prvá bola zameraná predovšetkým na nákup reprezentačných a tréningových odevov, konmletných futbalových dresov a stolnotenisových dresov.

Druhá časť financií bola použitá na nákup tréningového náčinia a ochranných prvkov.

Posledná, tretia časť finančných prostriedkov bola použitá na nákup reprezentačného oblečenia futbalistov stolných tenistov.

Svoj účel teda z hľadiska našich aktuálnych potrieb v plnom rozsahu dotácia splnila a týmto vyjadrujeme tiež svoje poďakovanie za jej poskytnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce – Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu, kapitálové výdavky v sume 11 617,- €

Bezdrôtový rozhlas s použitím digitálneho kódovania prijímačov je moderným systémom ozvučenia, ktorým je možné kvalitne zaistit informovanosť a varovanie občanov v obci.Ďalšou výhodou je možnosť dialkového nastavenia hlasitosti jednotlivých príjímačov, prípadne jednotlivých reproduktorov.