Navigácia

Obsah

Prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

 

Poskytovanie informácií

 

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Obce Bziny a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad za sprístupnenie informácií.

 

Žiadosť je možné podať:

 

písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

písomne osobným doručením na Obecný úrad Bziny

telefonicky na č. tel. 0948158034

elektronickou poštou na  e mailovú adresu: podatelna@bziny.eu

ústne- osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby

 

Sadzobník úhrad

za sprístupnenie informácií

(§ 5 ods. 1 písm. f) zák. č. 211/2000 Z.z.)

 

Obec Bziny v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácie) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

 

stanovuje

 

úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií:

 

1.Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a.) 

- 0,10 € za vyhotovenie jednej strany  informácie formátu A4

- 0,15 € za vyhotovenie  obojstranného listu formátu A4

 

b.) médiá:

- záznamového média podľa skutočných nákladov

 

c.) obálky:

- 0,10€ za obálku formátu A5

- 0,20 € za obálku formátu A4

 

d.) iný kancelársky materiál podľa nákupnej ceny

 

e.) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

 

2. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

 

Žiadateľ môže sumu úhrady uhradiť:

- poštovou poukážkou

- bezhotovostným prevodom na účet obce v banke

- v hotovosti do pokladne obce