Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2011


Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Poskytnutie dotácie na individuálne potreby na rok 2011 – Vybudovanie chodníka pre peších, kapitálové výdavky v sume 10 000,- €

Predmetom zmluvy je zhotovenie oporného múru a chodníka zámkovou dlažbou.

Obec Bziny sa podielala spolufinancovaní v sume 1 106,47,- €

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bežné výdavky v sume 5 000,-€

Obec Bziny sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na činnosť a aktivity na financovanie obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov a to :

zásahové prilby, zásahový odev , zásahová obuv, zásahové rukavice, staničné rovnošaty, požiarne hadice, nasávacie hadice, sací kôš, prúdnice, rozdeľovač, hydrantový nadstavec, hydrantový kľúč, sekeromotyka a požiarna sekera.

Predmetná dotácia bola poskytnutá na obstaranie osobných pracovných prostriedkov pre dobrovoľný hasičský zbor v obci Bziny.

Z pohľadu použitia poukázaných prostriedkov bolo dohodnuté, že výška priznanej dotácie bude použitá iba na bežné výdavky spojených s fungovaním dobrovaľného hasičského zboru. Obec Bziny sa podielala spoluúčasťou 388,- €.

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.

Obec Bziny sa na základe tejto zmluvy zaväzuje finančné prostriedky použiť na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite.

Poskytovateľ poskytne príjemcovi finančné prostriedky v celkovej výške 9 049,92.-€

Obec Bziny sa zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20% výdavkov z celkového rozpočtu projektu.

Cieľ projektu: je kvantitatívne a kvalitatívne znižovanie kriminality a pocitu neistoty občanov, obyvateľov obce. Hlavným cieľom projektu bolo odhaliť vinníka, ktorý spôsobuje škodu na cudzom a verejnom majetku. Na základe kamerového záznamu vieme identifikovať páchateľa a tak požadovať škodu, ktorú spôsobil. Prevencia vandalizmu mladistvých.Obec Bziny sa podielala spoluúčasťou v sume 2 262,08,-€