Navigácia

Obsah

Cezhraničná spolupráca


Cezhraničná spolupráca predstavuje užšiu vertikálnu spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré si priority stanovujú podľa vlastných regionálnych a geografických špecifík. V počiatočných štádiách spolupráce alebo v prípade pracovných zoskupení, ktoré majú príliš špecifické ciele, sa v prvom rade podporuje vzájomné porozumenie, budujú sa kultúrne vzťahy a posilňuje sa hospodárska spolupráca. Euroregióny, ktoré majú prepojenejšie štruktúry a vlastné finančné prostriedky, si stanovujú ambicióznejšie ciele. Zaoberajú sa rôznymi otázkami týkajúcimi sa cezhraničnej spolupráce, počínajúc podporovaním spoločných záujmov vo všetkých oblastiach
až po realizáciu a riadenie cezhraničných programov a konkrétnych projektov.

Cieľom cezhraničnej spolupráce je hospodárska a sociálna integrácia prostredníctvom uplatňovania spoločných stratégií rozvoja a štruktúrovaných výmen medzi oboma stranami hranice.

Naša obec rozvinula cezhraničnú spoluprácu so štyrmii partnerskými obcami - Krásnou v Českej republike,Wilkovicami v Poľsku, Privlakou v Chorvátsku a Boyarkou na Ukrajine. V spolupráci s Wilkovicami sa nám podarilo realizovať viaceré úspešné projekty, ktoré priniesli osoh obyvateľom na obidvoch zúčastnených strán.

 

   INTENČNÝ  LIST

     vo veci naviazania a rozvoju spolupráce medzi:

Obcou Bziny - Slovenská Republika - zastúpenou starostom Jánom Beňušom a

Gminou Wilkowice -  Poľská republika - zastúpenou starostom Mieczyslawom Raczkom a

Obcou Krásna - Česká republika - zastúpenou starostom Ing. Pavlom Bahacíkovom a 

Obcou Privlaka - Chorvátska republika - zastúpenou starostom Ive Surič.

 

Strany vyjadrujú túžbu po spoločnej spolupráci prostredníctvom zúženia ppriateľských spojení a rozvíjanie obojstranných kontaktov medzi orgánmi a obyvateľstvom.

Vyjadrujú súhlas vo vykonávaní spoločných krokov v rozsahu: samosprávnej činnosti, kultúrno-spoločenskej, športovej, turistickej, investičnej činnosti a iných činností.

Vôľou zástupcov štyroch obcí je začatie, činnosti, ktoré vedú priamo k podpísaniu zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci.

Intenčný listIntenčný list

 

 

DOHODA O SPOLUPRÁCI

MEDZI

OBCOU BOYARKA

A

OBCOU BZINY

 

Obec Boyarka so sídlom ul. Belogorskaja 13 , zastúpená pánom starostom Tarasom Dobrovskiym

a

Obec Bziny so sídlom Brezovecká 96/8, zastúpenou pánom starostom PhDr. Jánom Beňušom

(ďalej len strany)

uzatvárajú nasledujúcu dohodu o spolupráci:

 

PREAMBULA

Predstavitelia obce Boyarka a obce Bziny považujú cezhraničnú spoluprácu za dôležitý faktor a sú presvedčení, že táto spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných vzťahov.

  1. súlade s platnými štátnymi a regionálnymi normami sa obe strany dohodli na nasledujúcom:

 

Článok 1

Obec Boyarka a Obec Bziny vyjadrujú spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom a prínosnom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov medzi miestnymi spoločenstvami a zapojeniu rôznych skupín občianskej spoločnosti.

Pre strany je spolupráca procesom recipročným, založeným na princípe vzájomnej výhodnosti.


Článok 2

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v súlade so svojimi kompetenciami, a to hlavne:

  • v oblasti cezhraničného rozvoja,
  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie
  • v oblasti cestovného ruchu,
  • v oblasti ľudských zdrojov
  • v oblasti kultúry a športu
  • v oblasti investičných činností
  • v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach

 

Článok 3

Strany sa zaväzujú v rozsahu svojej pôsobnosti:

s podporovať a uľahčovať akékoľvek aktivity súvisiace s vypracovaním a realizáciou projektov vyplývajúcich z tejto dohody

  • vymieňať si informácie, skúsenosti a realizovať akcie, týkajúce sa oblastí uvedených v článku 2
  • rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty

 

Článok 4

Strany môžu súhlasiť s doplnením ďalších oblastí spolupráce. Súhlas bude realizovaný po vzájomných konzultáciách formou písomného dodatku k tejto dohode

 

Článok 5

S cieľom realizácie tejto dohody bude zriadená pracovná skupina, pričom spôsob a termín jej zriadenia bude upresnený v priebehu spolupráce v konkrétnych oblastiach.

Členovia pracovnej skupiny budú zaisťovať vzájomnú spoluprácu a koordináciu spoločného postupu zmluvných strán a ich vzájomný kontakt..

 

Článok 6

Táto dohoda o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami .

        

Článok 7

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch

 

Podpísané v Bzinách. dňa 07.03.2013

 

 

.................................                                                                        ..................................

Taras Dobrovskiy                                                                            PhDr. Ján Beňuš

    starosta                                                                                                 starosta

obec Boyarka                                                                                        obec Bziny