Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2008


Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-34/A-ZA-0049

Účelom tejto zmluvy je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa, a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku v zmysle

Operačného programu Základná infraštruktúra

Priority Lokálna infraštruktúra

Opatrenie č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcí

Kód projektu /ITMS/: 11430400316

Názov projektu: Územno-plánovacia dokumentácia obce Bziny

Rozpočet projektu: 306.800,- Sk, ktoré predstavujú sumu celkových oprávnených výdavkov.

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy prijímateľovi v celkovej výške 291.460,- SK predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvyprijímateľovi sa skladá:

a/ z príspevku z ERDF 230.10,- SK / 75% z celkových oprávnených výdavkov/

b/ z príspevku zo štátneho rozpočtu 61.360,- Sk / 20% z celkových oprávnených výdavkov/

Obec Bziny sa zaväzuje financovať schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 15.340,- Sk