Obsah

ČR - Krásná


Krásná

 

Poloha, vymedzenie a základné údaje
Krásná predstavuje rozsiahlu rekreačnú obec v samom srdci Moravskosliezských Beskýd.

Geologická a geomorfologická stavba
Z hľadiska geomorfologického členenia Českej republiky náleží sledované územie do celku Moravskosliezských Beskýd.

Vodopis
Celý kataster obce je pretkaný sieťou potokov a riečok, ktoré majú jedno společné – všetky ústia do centrálnej riečky Mohelnice a náležia tým k úmoriu Baltského mora.

Pôdne pomery
V celej vymedzenej oblasti je jednoznačne najrozšrřenejším pôdnym typom kambizem, niekedy tiež označovaná ako hnedá lesná pôda.

Klimatické pomery
Z hľadiska zrážok patrí oblasť Krásnéj k nejdaždivejším oblastiam celého Těšínska a predovšetkým Lysá hora patrí medzi nejdaždiivejšie miesta v ČR.

Rastlinstvo, živočišstvo a ochrana prírody
Celková charakteristika Obec Krásná se rozkladá v oblasti najcennejších partií Moravskosliezskych Beskýd a celý jej kataster je zahrnutý do Chránenej krajinnej oblasti Beskydy. Není preto divu, že to nejlepšie, čo môže obec návštevníkom i svojim obyvateľom ponúknuť, sú práve príírodné krásy beskydskej horskej krajiny.

Chránená krajinná oblasť Beskydy
Chránená krajinná oblasť Beskydy má rozlohu 1160 km2 a je najväčšou chránenou krajinnou oblasťou Českej republiky. CHKO Beskydy bola vyhlásena v marci 1973 a ochraňuje prírodu nielen v Moravskosliezskych Beskydách, ale i vo Vsetínských vrchoch a v pohorí Javorníky.

Charakteristika vybraných území
Na katastrálnom území obce Krásná se nachádzajú dve prírodné rezervácie a jedna prírodná pamiatka. Samostatnú pozornosť si zaslúži i samotná Lysá hora, náležiaca do katastra obce

História a hospodárský vývoj obce
Počiatky obce Krásnésú spájané s valašskou kolonizáciou Beskýd. Takmeř neosídlené horské oblasti neprinášali žiadný užitok  vrchnosti, ktorá sa preto snažila využiť salašnícky spôsob chovu dobytka, ktorý ao sebou prinášeli noví kolonisti.

Kultúrny vývoj obce
Církevné obrady a zvyky vychádzajúce často z pohanských období predstavovali v minulosti hlavnú oblasť zábavy a v podstate kulturneho vyžitia obyvateľov.

 

Krásná