Navigácia

Obsah


Demografia

1995-2012

Počet obyvateľov - sčítanie ľudu
r. 2011 - výsledky
 
počet trvale bývajúcich obyvateľov: spolu  546
  muži  280
  ženy  266

 

Vek/
Pohl.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Muži 14 14 16 30 23 36 12 21 18 23 27 16 10 3 6 3 8
Ženy 10 17 14 20 36 20 17 13 17 28 23 14 8 6 3 7 9
Spol 24 31 30 50 59 56 29 34 35 51 50 30 18 9 9 10 17


 

Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 534
  muži  270
  ženy  264
   
Predproduktívny vek (0-14) spolu 81
   
Produktívny vek (15-54) ženy 175
Produktívny vek (15-59) muži 195
   
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 83
   
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -1
  muži 0
  ženy -1


 

Demografický vývoj počtu obyvateľov obce Bziny
v rokoch 1995 - 2012
Rok Prisťahovalo Narodilo Vysťahovalo Zomrelo
1995 21 8 3 5
1996 26 11 8 3
1997 4 9 6 3
1998 20 3 3 5
1999 7 3   2
2000 10 3 6 2
2001 9 7 3 4
2002   5 8 3
2003 12 3 10 4
2004 7 8 6 4
2005 16 2 20 3
2006 13 3 3 5
2007 12 3 2 6
2008 4 9 12 1
2009 5 4 7 1
2010 31 4 13 3
2011 11 14 15 5
2012 3 12 10 6

 

 


 

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania - výsledky sčítania ľudu r. 2011

Rímsko-katolícke Pravoslávne Evanielické Iné Bez vyznania Nezistené
496 1 5 1 29 15Obyvateľstvo podľa vzdelania - výsledky sčítania ľudu r. 2011

Základné vzdelanie: 72
Učňovské bez maturity:  64
Stredné odborné bez maturity: 51
Úplné stredné učňovské s maturitou: 25
Úplné stredné odborné s maturitou: 119
Úplné stredné všeobecné: 28
Vyššie odborné: 12
VŠ bakalárske: 15
VŠ Mgr., Ing. dok. 59
Vysokoškolské doktorandské: 2
Bez vzdelania: 85
Neuvedené: 14Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:
 

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Káblová televízia
 • Internet
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Vlaková zastávka
 • Autobusová zastávka


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika