Navigácia

Obsah

Z novších dejín obce


Medzi významné medzníky v dejinách obce sa zaradil rok 1989. Do popredia vystúpila myšlienka odčlenenia sa od Dolného Kubína a vytvorenie samostatnej obce. Celá táto snaha vyvrcholila dňa 10. januára 1993, kedy prebehlo v obci referendum. Zúčastnilo sa ho 193 z 251 oprávnených voličov. S odčlenením súhlasilo 121 občanov, teda  62,7 %. Proces odčlenenia bol zavŕšený dňa 6. júla 1993 prijatím uznesenia číslo 484 vládou Slovenskej republiky.
Prvé voľby obecného zastupiteľstva sa konali 1. 7. 1993 s nasledovným výsledkom:
 

Obdobie Starosta obce Poslanci
1993 Alojz Filipek Florián Kozák
    Ján Pšenák
    Štefan Laurinčík
    František Záhora
    Ján Beňuš
    Ján Bencúr
    Viliam Záhora
    Jozef Záhora
    Mária Hrubjaková


V nastávajúcom období bolo predovšetkým potrebné dokončiť prebranie majetku od mesta Dolný Kubín a zabezpečiť všetko, čo si pokojný život v samostatnej obci vyžadoval:

 • dokončenie čističky odpadových vôd a kanalizácie
 • odvoz odpadu
 • prevádzkovanie zariadení vo vlastníctve obce
 • opravy miestnych komunikácií
 • rozširovanie siete elektrického vedenia pre individuálnu bytovú výstavbu atď.

 

Rok 1991 - stav ulíc pred opravou

Zdá sa až neuveriteľné, akou zmenou prešli naše ulice...

ul. Brezoveckául. Lazyul. Družstevnául. Na Hradách
 

Obdobie Starosta obce Poslanci
1994 Alojz Filipek Florián Kozák
    Emília Pápežová
    Ing. Anton Danko
    Alžbeta Poláčiková
    Štefan Laurinčík
    Ján Beňuš
    Ing. Janka Marettová
    Ján Bencúr
    Jozef Bočkaj


V tomto období sa veľká pozornosť venovala skrášľovaniu obce, priestorov okolo kultúrneho domu, okolia lavice a železničnej stanice. Medzi ďalšie aktivity patrili:

 • výstavba trafostanice
 • rozšírili sa aj kultúrne aktivity a činnosť rozvinula obecná knižnica
 • obec vstúpila do Združenia miest a obcí Oravy
 • vykonala sa skúšobná prevádzka ČOV a kanalizácie
 • oprava opornéhu múru pri fare
 • zriadenie kuchynky v kultúrnom dome
 • vypracovanie požiarneho plánu pre Bziny
 • finančné spolupodieľanie na dobudovaní skládky tuhého komunálneho odpadu
 • sfunkčnenie vodovodných hydrantov
 • výstavba miestnych komunikácií

 

Obdobie Starosta obce Poslanci
1998 Alojz Filipek Emília Pápežová
    Milan Jakubjak
    Florián Kozák
    Stanislav Málik
    Ladislav Adamec
    Ľudmila Záhorová
    Ing. Janka Marettová
    Jozef Hrbka
    Juraj Záhora

 
3. 4. 1998 bola z príležitosti 53. výročia oslobodenia obce položená pamätná tabuľa občanovi

Karolovi Kajanovi,

ktorý bol zastrelený nemeckými fašistami v marci 1945 za pomoc dvom ruským zajatcom, príslušníkom sovietskej armády.
odujatia sa zúčastnili prednosta OÚ Ing. Vladimír Pavelka, zástupca OÚ JUDr. Peter Haspra, starosta obce Bziny Alojz Filipek, poslanci OÚ Bziny, syn zastreleného Karol Kajan a iní predstavitenia politických strán. 

V roku 1998 sa uskutočnilo námetové cvičenie miestnych hasičov, pri ktorom sa overil požiarny plán obce aj funkčnosť hydranov. Ďalšími aktivitami boli:

 • vypracovanie harmonogramu prác na regulácii potoka
 • rekonštrukcia lavice
 • rekonštrukcia oplotenia
 • majetkovo-právne vysporiadanie cintorína
 • schválenie Štatútu obce Bziny

 

Obdobie Starosta obce Poslanci
2002 Alojz Filipek Juraj Záhora
    Milan Jakubjak
    Ján Beňuš
    Ing. Jana Marettová
    Margita Záhorová
    Michal Uhorskai
    Jozef Hrbka

 

V roku 2002 sa začali práce na regulácii potoka.  Obecné zastupiteľstvo v Bzinách zriadilo komisie:

 • pre telovýchovu
 • priestupkovú
 • sociálnu
 • pre výstavbu
 • pre kultúru
 • cirkevnú
 • pre požiarnu ochranu
 • pre životné prostredie


V roku 2004 po vzdaní mandátu starostu obce Alojza Filipka pre dlhodobú PN (8 mesiacov) boli vyhlásené nové voľby a na starostu bol zvolený Ján Beňuš a na jeho miesto nastúpil na uvoľnený post poslanca Jozef Brtoš.

 

Obdobie Starosta obce
2004 Ján Beňuš

 

Úprava okolia ihriska

Úprava okolia ihriskaÚprava okolia ihriska

Asfaltovanie prístupu na lavicu

...Aj vchod do našej obce pre peších bolo treba dať do poriadku...

 

Obdobie Starosta obce Poslanci
2006 Ján Beňuš Jozef Brtoš
    Ing. Janka Marettová
    Ladislav Adamec
    Ing. Peter Jakubjak
    Peter Beňuš
    Vratislav Maretta
    Jozef Podstrelený

 

Asfaltovanie ihriska

...Miesto pre športové aktivity . Ihrisko istý čas fungovalo aj v zime ako klzisko...

 

Úprava okolia cintorína

Úprava okolia cintorínaÚprava okolia cintorína


Pri vstupe do obce Bziny a smerom von z nej od septembra 2009 návštevníkov aj obyvateľov vítajú pútače, ktoré navrhol miestny mladý umelec Filip Grznár. Na tabuli sú znázornené kvety - bziny, ktoré tu kedysi rástli v hojnom počte, a podľa ktorých je naša dedina aj pomenovaná. Aby sa pútače tak rýchlo nepoškodili, jeden pútač pozostáva z dvoch plexiskiel.Filip vytvoril aj pohľadnice Bzín, na ktorých zobrazil rôzne domáce zvieratá ako symbol života na dedine.

Grafikaweb