Navigácia

Obsah

Finančné zdravie obce

 

Bziny

Finančné zdravie obce
(2008 - 2011)

Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za roky 2008 až 2011 (celkový dlh iba za rok 2011). Výsledné skóre môže dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.

 

Celkové skóre
+0,1
dostatočné
finančné zdravie
Celkový dlh
+2,2
Dlhová služba
-2,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
+3,0
Okamžitá likvidita
-1,1
Základná bilancia
-2,7

 

Päť najdôležitejších ukazovateľov finančnej stability. Keďže ide o pomerové ukazovatele, sú medzi jednotlivými obcami a VÚC dobre porovnateľné.


Hlavné indikátory (2011)

Názov Hodnota SR Skóre
Celkový dlh 16,3 % 31,7 %
+2,2
Dlhová služba 110,5 % 14,8 %
-3,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0,0 % 0,5 %
+3,0
Okamžitá likvidita 1,9 % 98,0 %
-2,9
Základná bilancia 47,6 % 0,4 %

 


 
Ostatné indikátory (2011)

 
Informácie v tejto sekcii tiež hovoria o finančnej stabilite, ale sú menej výpovedné než päť ukazovateľov v predchádzajúcej sekcii.

 

Názov Hodnota SR Skóre
Celkový dlh na obyvateľa 34 € 156 €
-
Záväzky po splatnosti k príjmom - -
-
Pohotová likvidita 17,4 % 157,2 %
-2,7
Základná bilancia na obyvateľa 224 € 3 €
-
Bilancia bežného účtu 19,8 % 7,8 %
+3,0
Bilancia kapitálového účtu 81,6 % -31,9 %
+3,0
Úvery od ŠFRB k príjmom 0,0 % 20,9 %
+3,0
Čistý majetok 322,4 % 449,9 %
+0,2
Čistý majetok na obyvateľa 671 € 2 207 €
-
Výsledok hospodárenia na obyvateľa 8 € 1 €
 
Údaje slúžiace pre výpočet indikátorov finančnej stability. Medzi rozdielne veľkými obcami nie sú dobre porovnateľné, keďže do veľkej miery závisia práve od počtu obyvateľov.

 


 
Vstupné fin. ukazov.(2011)

Porovnať hospodárenie s inými obcami

Názov Hodnota 2011 Hodnota 2010
Bežné príjmy 144 237 € 115 949 €
Kapitálové príjmy 117 958 € 24 891 €
Bežné výdavky 115 661 € 151 413 €
Kapitálové výdavky 21 673 € 143 029 €
Úvery od ŠFRB 0 € 0 €
Záväzky po splatnosti - -
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0 € 0 €
Neobežný majetok 392 325 € 397 246 €
Krátkodobé pohľadávky 3 311 € 2 208 €
Finančné účty 400 € 1 431 €
Dlhodobé záväzky 348 € 164 €
Krátkodobé záväzky 21 377 € 11 105 €
Bankové úvery a výpomoci 18 539 € 144 620 €
Počet obyvateľov k začiatku roka 557 534
Výdavky na splácanie istiny 126 280 € 0 €
Úrokové splátky 1 882 € 0 €
Výsledok hospodárenia 4 414 € -22 476 €
 
 
 
 

 


 

 


Základné údaje - prehľad základných administratívno - geografických údajov obci

 

štatút obec
počet obyvateľov 557
okres Dolný Kubín
kraj Žilinský
e-mail

 
Poloha sídla

Sovensko

 

 

 

 

 

 

 


 

Najbližšie obce

hospodárenie geograficky najbližších obcí
 

  obec dlh na obyvateľa (2011)
1 Medzibrodie nad Oravou 59 €
2 Dolný Kubín 257 €
3 Vyšný Kubín 95 €
4 Leštiny 22 €
5 Oravský Podzámok 363 €
6 Jasenová 0 €
7 Pucov 0 €
8 Oravská Poruba 31 €
9 Osádka 0 €
10 Pokryváč 0 €
 

 

Podobne veľké obce

hospodárenie obcí s podobným počtom obyvateľov
 
  obec dlh na obyvateľa (2011)
1 Horné Trhovište 25 €
2 Igram 2 €
3 Šindliar 1 €
4 Bziny 34 €
5 Tušická Nová Ves 223 €
6 Myslina 184 €
7 Brestov 74 €
8 Rad 0 €
9 Blatné Remety 19 €
10 Rokytov 1 €
 

 

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť.
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.