Obsah

Zamestnanci obecného úradu

 

Hlavný kontrolór obce  

Ekonomický pracovník obce

Náplň práce:

  • Overovanie podpisov a listín
  • Evidencia obyvateľstva
  • Podateľňa obce
  • Pokladňa obce
  • Spisová agenda obecného úradu
  • Účtovníctvo obce
  • Mzdová a personálna agenda
  • Inventarizácia obecného majetku
  • Fakturácia
 
   
 
Opravár, údržbár Juraj Záhora
Stavebný úrad Ing. Elena Sláviková
   

Národný projekt - " Podpora zmamestnávania UoZ"

Ľubomír Mrva

Mária Letková

Ľubomíra Tomašáková

Miroslav Tomašák

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby