Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/ 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BZINY

VZN1-2023 o miestnych daniach a o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bziny.pdf Stiahnuté: 29x | 22.02.2024

2022

VZN č. 7/2022 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bziny

VZN č. 7-2022 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bziny.pdf Stiahnuté: 61x | 31.01.2023

VZNč.6/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdaj. šk. jedálni

VZN 6-2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni .pdf Stiahnuté: 83x | 31.01.2023

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bziny

VZN č.5-2022.pdf Stiahnuté: 123x | 10.01.2023

VZN Č.4/2022 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY PRE POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DETÍ S TRVALÝM POBYTOM V OBCI BZINY

VZN 4-2022.pdf Stiahnuté: 84x | 09.09.2022

VZN Č.3/2022 O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

VZN 3-2022.pdf Stiahnuté: 91x | 09.09.2022

VZN Č.2/2022 O VÝŠKE PRÍSPEVKOV ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU RESP.ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A URČENIE PODMIENOK ÚHRADY VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

VZN č.2-2022.pdf Stiahnuté: 99x | 09.09.2022

VZN Č.1/2022 O ZRIADENÍ MATERSKEJ ŠKOLY, BREZOVECKÁ 96/8,BZINY

VZN č.1-2022.pdf Stiahnuté: 82x | 09.09.2022

2021

VZN č.1/2021 o zmene VZN obce Bziny č.5/2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN č.1-2021.pdf Stiahnuté: 149x | 20.05.2021

VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 2-2020 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu.pdf Stiahnuté: 134x | 17.03.2021

2020

VZN č.5/2020

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN c.5-2020.pdf Stiahnuté: 181x | 01.01.2021

VZN č.4/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bziny

VZN c.4-2020.pdf Stiahnuté: 156x | 01.01.2021

VZN č.3/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bziny

VZN c.3-2020.pdf Stiahnuté: 216x | 01.01.2021

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska

VZN č.1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 204x | 16.04.2020

2019

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území obce Bziny

VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 268x | 10.02.2020

2018

VZN 1/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady

VZN_1_2018_KO.pdf Stiahnuté: 352x | 15.12.2017

2017

VZN 10/2017 O poskytnutí dotácií FO a PO na území obce Bziny

VZN_10_2017_o-poskytovaní-dotácií.pdf Stiahnuté: 326x | 15.12.2017

VZN 9/2017 o parkovaní mot. vozidiel na miest. komunikáciách a verej. priestranstvách

vzn_9_2017_o-parkovani-motorvoých-vozidiel-na-miestnych-komunikáciách-a-verejných-priestranstvách_14_2017.pdf Stiahnuté: 415x | 06.03.2017

VZN 8/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_8_2017_pohrebisko.pdf Stiahnuté: 439x | 06.03.2017

VZN 7/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn_7_2017_o_pouzivani_zabavnej_pyrotechniky.pdf Stiahnuté: 299x | 06.03.2017

Stránka