Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2022

VZN Č.1/2022 O ZRIADENÍ MATERSKEJ ŠKOLY, BREZOVECKÁ 96/8,BZINY

VZN č.1-2022.pdf Stiahnuté: 2x | 09.09.2022

VZN Č.2/2022 O VÝŠKE PRÍSPEVKOV ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU RESP.ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A URČENIE PODMIENOK ÚHRADY VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

VZN č.2-2022.pdf Stiahnuté: 2x | 09.09.2022

VZN Č.3/2022 O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

VZN 3-2022.pdf Stiahnuté: 3x | 09.09.2022

VZN Č.4/2022 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY PRE POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DETÍ S TRVALÝM POBYTOM V OBCI BZINY

VZN 4-2022.pdf Stiahnuté: 3x | 09.09.2022

2021

VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 2-2020 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu.pdf Stiahnuté: 64x | 17.03.2021

VZN č.1/2021 o zmene VZN obce Bziny č.5/2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN č.1-2021.pdf Stiahnuté: 59x | 20.05.2021

2020

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska

VZN č.1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 107x | 16.04.2020

VZN č.3/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bziny

VZN c.3-2020.pdf Stiahnuté: 123x | 01.01.2021

VZN č.4/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bziny

VZN c.4-2020.pdf Stiahnuté: 68x | 01.01.2021

VZN č.5/2020

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN c.5-2020.pdf Stiahnuté: 78x | 01.01.2021

2019

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území obce Bziny

VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 177x | 10.02.2020

2018

VZN 1/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady

VZN_1_2018_KO.pdf Stiahnuté: 255x | 15.12.2017

2017

VZN 3/2017 o určení obvodov pre zákl. školy

vzn_3_2017_o_urceni_obvodov_pre_zs.pdf Stiahnuté: 252x | 06.03.2017

VZN 10/2017 O poskytnutí dotácií FO a PO na území obce Bziny

VZN_10_2017_o-poskytovaní-dotácií.pdf Stiahnuté: 224x | 15.12.2017

VZN 2/2012 - o povinnosti vypracovania pov. planu a záchr. prác PO a FOdoplnenie

vzn_2_2012__o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan_zach_prac_po_fo_podnikatelov.pdf Stiahnuté: 215x | 06.03.2017

VZN 2/2017 o organizácii miestneho referenda

vzn_2_2017_o_organizacii_miestneho_referenda.pdf Stiahnuté: 260x | 06.03.2017

VZN 4/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

vzn_4_2017_o-predaji-vyrobkov-na-trhovych-miestach.pdf Stiahnuté: 250x | 06.03.2017

VZN 5/2017 o určeni času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerň. obch. a podn. činnosti na území obce Bziny

vzn_5_2017_o_urceni_pravidiel_casu_predaja.pdf Stiahnuté: 263x | 06.03.2017

VZN 6/2017 o obmedzení a zákaze predaja alebo požívania alkohol. nápojov

vzn_6__2017_o_alkohole.pdf Stiahnuté: 274x | 06.03.2017

VZN 7/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn_7_2017_o_pouzivani_zabavnej_pyrotechniky.pdf Stiahnuté: 210x | 06.03.2017

Stránka