Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 2-2020 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu.pdf Stiahnuté: 48x | 17.03.2021

VZN č.1/2021 o zmene VZN obce Bziny č.5/2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN č.1-2021.pdf Stiahnuté: 45x | 20.05.2021

2020

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska

VZN č.1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 85x | 16.04.2020

VZN č.3/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bziny

VZN c.3-2020.pdf Stiahnuté: 94x | 01.01.2021

VZN č.4/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bziny

VZN c.4-2020.pdf Stiahnuté: 44x | 01.01.2021

VZN č.5/2020

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN c.5-2020.pdf Stiahnuté: 65x | 01.01.2021

2019

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území obce Bziny

VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 153x | 10.02.2020

2018

VZN 1/2018 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady

VZN_1_2018_KO.pdf Stiahnuté: 236x | 15.12.2017

2017

VZN 3/2017 o určení obvodov pre zákl. školy

vzn_3_2017_o_urceni_obvodov_pre_zs.pdf Stiahnuté: 233x | 06.03.2017

VZN 10/2017 O poskytnutí dotácií FO a PO na území obce Bziny

VZN_10_2017_o-poskytovaní-dotácií.pdf Stiahnuté: 202x | 15.12.2017

VZN 2/2012 - o povinnosti vypracovania pov. planu a záchr. prác PO a FOdoplnenie

vzn_2_2012__o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan_zach_prac_po_fo_podnikatelov.pdf Stiahnuté: 197x | 06.03.2017

VZN 2/2017 o organizácii miestneho referenda

vzn_2_2017_o_organizacii_miestneho_referenda.pdf Stiahnuté: 233x | 06.03.2017

VZN 4/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

vzn_4_2017_o-predaji-vyrobkov-na-trhovych-miestach.pdf Stiahnuté: 227x | 06.03.2017

VZN 5/2017 o určeni času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerň. obch. a podn. činnosti na území obce Bziny

vzn_5_2017_o_urceni_pravidiel_casu_predaja.pdf Stiahnuté: 246x | 06.03.2017

VZN 6/2017 o obmedzení a zákaze predaja alebo požívania alkohol. nápojov

vzn_6__2017_o_alkohole.pdf Stiahnuté: 246x | 06.03.2017

VZN 7/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn_7_2017_o_pouzivani_zabavnej_pyrotechniky.pdf Stiahnuté: 196x | 06.03.2017

VZN 8/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_8_2017_pohrebisko.pdf Stiahnuté: 288x | 06.03.2017

VZN 9/2017 o parkovaní mot. vozidiel na miest. komunikáciách a verej. priestranstvách

vzn_9_2017_o-parkovani-motorvoých-vozidiel-na-miestnych-komunikáciách-a-verejných-priestranstvách_14_2017.pdf Stiahnuté: 283x | 06.03.2017

VZN Komunálny odpad

2017-01-11-080751-2013-02-16-181102-VZN_na_rok_2013-odpad.doc Stiahnuté: 244x | 11.01.2017

2016

VZN 3/2016 o určení názvu novej ulice

vzn 3_2016 o určeníe názvu novej ulice.pdf Stiahnuté: 226x | 29.06.2017

Stránka