Navigácia

Obsah

Poľsko - Wilkowice


Obec Wilkovice

ZMLUVA

O PARTNERSTVE A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

 uzatvorená medzi zmluvnými stranami, ktorými sú:

OBEC BZINY

 a 

   OBEC WILKOWICE

Zmluva zmluvných strán má nasledovné znenie:

- výmeny skúseností v rozsahu samosprávnej činnosti a činnosti spravovania obce,

- spolupráce a realizácie spoločných cieľov v rozsahu investícií obsiahnutých podporou prostriedkami Európskej únie v rámci transhraničnej spolupráce,

- spolupráce školskej mládeže,

- turistickej výmeny,

- spoločných športových podujatí a spolupráce medzi športovými klubmi,

- spoločných kultúrnych prezentácií prostredníctvom výmeny umeleckých skupín, súborov a orchestrov,

- spolupráce vo výskume a popularizácií, v tom v podobe publikácií, kultúrneho dedičstva oboch obcí so zohľadnením ich prínosu do národnej kultúry,

- organizácie spoločných kultúrnych, turistických a športových podujatí,

- vzájomnej podpory v priamych kontaktoch medzi obomi stranami v oblasti rozvoja a podnikateľskej činnosti.

Uzavretie zmluvy o vzájomnej spolupráci bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Bziny na zasadnutí dňa 28.06.2008 r., uznesenie č. 6 a Radou obce Wilkowice Uznesením č. XXiV/230/2008 Rady obce Wilkowice zo dňa 27.10.2008 r., vo veci: uzavretia zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci.

 

WilkowiceGmina Wilkowice