Navigácia

Obsah

Symboly obce


Návrh erbu obce


Obec Bziny leží v Oravskej vrchovine, na brehu rieky Oravy. Obec bola založená v r. 1343 a dodatočne osídlená počas valaskej kolonizácie. Ako valaská obec mala vlastnú samosprávu a istú mieru nezávislosti od vrchnosti. Obyvateľstvo sa zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom, pastierstvom, drevorubačstvom a kamenárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Oravskej stolice.
Ako všetky obce v minulosti, ani Bziny doteraz nemali vlastný erb. V minulých storočiach smeli erby používať iba fyzické osoby - šľachtici a okrem nich slobodné kráľovské mestá a cirkevní preláti, tvoriaci tzv. stavy krajiny. Vznik erbov siaha do raného stredoveku, do krajín západnej Európy. Spočiatku ich používala výlučne šľachta, a to z čisto praktických dôvodov. V dobe, keď neexistovali uniformy a šľachtici na koňoch bojovali v brnení, slúžil štít so znamením na odlíšenie jednotlivých rytierov v boji. Tomuto praktickému hľadisku bola vtedy a stále vlastne je podriadená aj tvorba erbov. Základom erbu je totiž štít, dodnes tvarovo vychádzajúci zo stredovekých vojenských štítov a na ňom umiestnené znamenie, ktoré by malo byť predovšetkým jednoduché, dobre viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Na základe týchto požiadaviek vznikla a rozvíja sa veda o tvorbe a štúdiu erbov - heraldika. Heraldika má prísne pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať aj v súčasnosti, keď už dávno zanikla prvotná funkcia erbv a tieto platia i pre tvorbu obecných erbov. Neskôr nadobudli erby popri vojenskej funkcii aj funkciu právnu (administratívnu), ako znaky totožnosti ich majiteľov. Tak vznikli erby slobodných miest a cirkevných inštitúcií. Obce majú právo prijímať a používať vlastný erb až v súčasnosti, v zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 par. 1, ods. 4 Zbierky zákonov.
Obce ani zemepanské mestečká v minulosti nemali erby v pravom slova zmysle. Neznamená to však, že nedisponovali vlastnou špecifickou symbolikou, ktorá bola nutná už z praktických dôvodov. V obecnej administratíve museli používať obecnú pečať s vlastným symbolom (niekedy iba s nápisom). V prípade obce Bziny sa preukázateľne zachovala podoba pečate z konca 18. storočia, ktorá poslúžila ako hlavný prameň pri spracovaní obecného erbu.

Pečať z roku 1788

Erb obce Bziny tvorí: V modrom poli štítu na čiernej pôde strieborný (biely lev).
Štít: neskorogotický

Erb obce

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 18. storočia. Odtlačok typária z r. 1788 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyujteménye). Na pečati s kruhopisom SIGILLIUM POSSESSIONIS BZINE 1788 (Pečať obce Bziny 1788) je vyobrazený na pôde lev. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, ako aj na skutočnosť, že starší (resp. iný) obecný symbol sa nám nájsť nepodarilo, odporúčame, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.
Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak., aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.
Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísaných pečatí), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísaných pečatí).
Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Bziny po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

Ideový návrh: PhDr. Peter Kónya
Grafický návrh: Firma L.I.M. , Prešov

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Bziny a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

V modrom štíte po zelenej pažiti bežiaci zlatý lev s rovnakou zbrojou.

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/7), žltej (3/7) a modrej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Vlajka

Symboly obce Bziny sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-100/98.