Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2012


Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecne Záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku – dotácie vo výške 500,- € na účel v oblasti športu a telovýchovy – na 20. ročník Memoriálu Jána Beňuša staršieho s medzinárodnou účasťou.

Obec Bziny poskytnutú dotáciu použila na ceny, stravu a propagačný materiál.