Navigácia

Obsah

Centrum právnej pomoci


Centrum právnej pomoci - kancelária Tvrdošín,

Školská 165/2, 027 44 Tvrdošín

tel.: 043/532 18 96, 0907 936 945, fax.: 043/532 18 96

 

Máte právny problém 

týkasatýkajúci sa napríklad rozvodu, výživného, dedičstva, vlastníctva, exekúcie, vypratania z bytu alebo domu, výpovede z práce?

 

                  Potrebujete právnu pomoc, ale nemôžete si ju zaplatiť?

 

Ľuďom v materiálnej núdzi, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie nároku na právnu pomoc môžeme právnu pomoc poskytnúť vo veciach
občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného práva.
Bližšie informácie: tel. č. 043/532 18 96, alebo na tel. č.0907/936 945

www.legalaid.sk

 

Konzultačné dni pre verejnosť

Pondelok: 8:00-15:00

Streda:      8:00-15:00

 

Kancelária sa nachádza v budove zdravotného strediska v Tvrdošíne oproti polícii

(1. poschodie)

 

Základné informácie o Centre právnej pomoci

 

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zmyslom práce Centra je poskytovať kvalitnú komplexnú právnu pomoc ľudom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať právne služby a poskytnúť im nové možnosti ochrany práv pre každého, kto nemá peniaze ani majetok na zabezpečenie právnej pomoci.

 

Centrum poskytuje právnu pomoc

Ø  Vo vnútroštátnych sporoch vo veciach

 

·         občianskoprávnych (vyporiadanie BSM, nezaplatenie pôžičky, o vydanie bezdôvodného obohatenia...)

·         rodinnoprávnych (rozvod manželstva, zverenie dieťaťa do starostlivosti, výživné..)

·         pracovnoprávnych (neplatnosť výpovede, pracovné podmienky na pracovisku, nevyplatenie mzdy)

·         obchodnoprávnych

·         v konaní pred súdom v správnom súdnictve

·         v konaní pred Ústavným súdom SR

 

Ø  V cezhraničných sporoch vo veciach

·         občianskoprávnych

·         rodinnoprávnych

·         pracovnoprávnych

·         obchodnoprávnych

 

Ø  V azylových veciach

Právna pomoc, ktorú klientovi poskytujeme môže mať formu

  • Predbežnej konzultácie – v rámci ktorej klientovi poskytneme základnú právnu radu ohľadne jeho právneho problému, pričom táto konzultácia je spoplatnená podľa zákona poplatkom 4,50 € a trvá maximálne 1 hodinu

 

  • Ak klient spĺňa podmienky nároku na poskytnutie právnej pomoci t.j.
    • a) nachádza sa v stave materiálnej núdze,
    • b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
    • c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom ,

centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc a klientovi je tak poskytnutý komplexný právny servis, ktorý môže mať formu:

 

- právneho poradenstva (konzultácií)

- mediácie (mimosúdne riešenie sporu)

- spísania podania na súdy (prípravy návrhom, žalôb a pod)

- zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom

- vykonávania úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplným alebo čiastočným    uhrádzaním nákladov s tým spojených

 

Klienti môžu požiadať o poskytnutie právnej pomoci písomne na predpísanom tlačive, ktoré si môžu vydvihnúť osobne v kanceláriách, alebo im ho pracovníci centra na požiadanie zašlú. Žiadosť je taktiež možné nájsť na internetovej stránke centra www.legalaid.sk.

 

Pre okresy Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín je na vybavovanie žiadostí, ako aj na poskytovanie predbežných konzultácií príslušná kancelária Centra právnej pomoci v Tvrdošíne, pričom jej pracovníkov môžu klienti kontaktovať písomne alebo osobne na adrese:

 

Ø   Centrum právnej pomoci, kancelária Tvrdošín

Školská 165/2
027 44 Tvrdošín

Tel./fax: +421 (0)43 / 532 18 96

Mobil: 0907 936 945

 

Ø   Konzultačné dni pre verejnosť

Pondelok:    8:00-15:00

Streda:          8:00-15:00