Navigácia

Obsah


Pozvánka na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 09.12.2019 14.12.2019

VZN / INA

Rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Schválený rozpočet na roky 2020,2021,2022 18.11.2019 04.12.2019

Rôzne

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1 13.11.2019 29.11.2019
Oznámenie ,,Mokraď-preizolácia vedenia č.7205, 7206" 07.11.2019 07.12.2019
Oznámenie o doručení písomnosti/uložení zásielky 05.11.2019 22.11.2019
ZMENY A DOPLNKY č. 1 - ÚPN OBCE BZINY - oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o stanovisko k návrhu 04.11.2019 05.12.2019
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 31.10.2019 09.11.2019
Návrh rozpočtu obce Bziny na obdobie rokov 2020 - 2022 16.10.2019 31.10.2019
Návrh VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 16.10.2019 31.10.2019
Rozhodnutie Okresného úradu v Žiline 24.07.2019 09.08.2019
Záverečný účet obce Bziny za rok 2018 15.04.2019 01.05.2019
Návrh záverečného účtu obce Bziny za rok 2018 26.03.2019 10.04.2019
Oznámenie o strategickom dokumente 08.03.2019 23.03.2019
Oznámenie o výrube 20.02.2019 27.02.2019
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.01.2019 03.01.2019 19.01.2019
Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce Bziny 22.12.2018 07.01.2019
Návrh rozpočtu obce na obdobie 2019, 2020, 2021 21.12.2018 06.01.2019
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.12.2018 20.12.2018 05.01.2019
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky 08.11.2018 24.11.2018
JPÚ - pozvánka 26.06.2018 12.07.2018
Verejná vyhláška IBV Dielnice - odvolanie 06.04.2018 22.04.2018
Verejná vyhláška 28.02.2018 16.03.2018
Verejná vyhláška 28.02.2018 16.03.2018
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk 31.01.2018 16.02.2018
Návrh VZN KO 2018 30.11.2017 16.12.2017
Návrh VZN o poskytovaní dotácií 30.11.2017 16.12.2017
Miestna komunikácia Lokalita Hrady 24.08.2017 09.09.2017
IBV Dielnice – Dažďová kanalizácia, miestne komunikácie 18.08.2017 03.09.2017
Oznámenie o uložení listovej zásielky 17.07.2017 02.08.2017
Oznámenie o uložení listovej zásielky 05.06.2017 21.06.2017
Oznámenie o uložení listovej zásielky 25.05.2017 10.06.2017
Oznámenie o uložení listovej zásielky 12.05.2017 28.05.2017
Výsledky volieb do NR SR v obci Bziny 07.03.2016 23.03.2016
Žiadosť o vyjadrenie pre územné konanie 20.04.2015 06.05.2015
Verejná vyhláška 11.02.2015 27.02.2015
Výsledky hlasovania v obci Bziny v referende 07.02.2015 23.02.2015
Oznámenie o zverejnení prvých plánov manažmentu povodňového rizika 14.01.2015 30.01.2015
Oficiálne výsledky volieb v obci Bziny do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bziny 17.11.2014 03.12.2014
Kandidátne listiny pre voľby poslancov OZ Bziny 15. 11. 2014 03.11.2014 19.11.2014
Kandidátne listiny pre voľby starostu obce 15. 11. 2014 03.11.2014 19.11.2014
Oznámenie ÚPSVaR Dolný Kubín k rodinným prídavkom 26.08.2014 11.09.2014
Oznámenie ÚPSVaR Dolný Kubín 26.08.2014 11.09.2014
Vyjadrenie pre stavebníka Orange Slovensko a.s. Bratislava 25.08.2014 10.09.2014
Oznámenie obce 19.08.2014 04.09.2014
Oznámenie okresného úradu Žilina - Lesný celok Dolný Kubín 08.08.2014 24.08.2014
Žiadosť o odkúpenie pozemku 04.08.2014 20.08.2014
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 26.05.2014 11.06.2014
Výsledky voľby prezidenta SR, ktoré sa konali dňa 29.03.2014 v obci Bziny 31.03.2014 16.04.2014
Výsledky z voľby prezidenta SR konanej dňa 15. 03. 2014 v obci Bziny 17.03.2014 02.04.2014
Výsledky volieb do ŽSK 9. 11. 2013 v obci Bziny 11.11.2013 27.11.2013
Oznámenie o obstaraní územného plánu 11.10.2013 27.10.2013
Stanovisko ZMOS ku konsolidácii verejných financií v súlade s uznesením Rady ZMOS z 20. augusta 2013 21.08.2013 06.09.2013
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015 27.05.2013 12.06.2013
Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania 09.04.2013 25.04.2013
Výsledky volieb v obci Bziny boli zistené tieto výsledky 29.03.2010 14.04.2010
Vytvorené komisie pre volebné obdobie 2010 – 2014 v obci Bziny 01.02.2010 17.02.2010