Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Rok 2016

 • VÚC Žilina– Učme sa využívať voľný čas efektívne
 • VÚC Žilina – Deti spoznávajú okolie Oravy
 • BRUSEL – Význam EÚ v konzumnej dobe
 • BRUSEL – Hodnote EÚ pre občana
 • NADÁCIA TATRA BANKY – Neformálne vzdelávanie
 • VÚC Žilina – Obec Bziny – tvorba afilitačných máp
 • VÚC Žilina – Prosociálna rodina v probléme sekularity OZ Chuť žiť
 • NADÁCIA ORANGE – Revitalizácia turistických chodníkov v chotári Bziny
 • MOSR – Vzdelávanie k hodnotám slovenskej kultúry
 • ÚPSVaR – Praxou k zamestnaniu
 • MZSR – Protidrogová sekundárna prevencia
 • Terénna sociálna práca
 • Tvorba a získanie akreditácie na tribúnu na výkon nízkoprahových komunitných aktivít
 • MINISTER FINANCIÍ – Úprava miestneho cintorína
 • MFSR – Edukačné aktivity a programy na nízkoprahové využívanie voľného času detí a mládeže
 • MŠSR – Realizovanie výletu pre deti zo Bzín za slovenskou osobnosťou
 • MŠSR – Poznaj osobnosti slovenskej kultúry, mládežnícka edukatívna konferencia
 • ENVIROMENTÁLNY FOND – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom
 • BRUSEL – podané 4 projekty v rámci výzvy Európa pre občanov
 • VÚB – Spojme komunity
 • ENVIROMENTÁLNY FOND – Projekt protipovodňovej ochrany
 • ENVIROMENTÁLNY FOND – Vybavenie zberného dvora KO v obci Bziny
 • Miestne komunikácie – Lokalita Hrady projekt pre stavebné povolenie
 • SAŽP – Revitalizácia cintorína v obci Bziny
 • Projekt na obnovu lavice
 • TESCO - Projekt Multifunkčné ihrisko
 • Projekt Dom smútku
 • IBV DIELNICE Dažďová kanalizácia projekt pre stavebné povolenie
 • IBV DIELNICE Miestne komunikácie projekt pre stavebné povolenie
 • Protipovodňová úprava Bzinského potoka – príprava pre projektovú dokumentáciu
 • MOSR – Výchova k vlastenectvu
 • MVSR – Detské mobilné dopravné ihrisko
 • MVSR – Detské dopravné ihrisko
 • MFSR – Podpora preventívnych činností zameraných na nízkoprahovosť
 • E-ŠKOLY GRANTY – Moderné prevencie prostredníctvom IKT
 • VÚB – Komunitné granty I., II., III.