Obsah

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

Projekty a žiadosti o dotácie podané v roku 2014

 

Marec 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
KONZULTAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM NA POMOC A OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV PROFESIJNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN ŽIJÚCICH V BEŽNÝCH KOMUNITÁCH Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR 42 153.-
Rekonštrukcia oplotenia cintorína v obci Bziny Ministerstvo financií SR 7 700.-
Rekonštrukcia športových kabín v budove tribúny TJ Bziny Ministerstvo financií SR 6 600.-
Využi svoj voľný čas Žilinský samosprávny kraj 950,-
Aj dievčatá hrajú futbal Nadácia SLSP 2 650,-
     

Apríl 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Vyčistime si svoje okolie! Nadačný fond Slovenskej republikyv nadácii Pontis 3 777,-
Chcete sa presadiť? Kúpte si kvetináč ORANGE NADÁCIA 200,-
Vybudovanie turisticko-náučných chodníkov v obci Bziny spojených so zveľaďovaním a budovaním zelenej infraštruktúry PONTIS 5322,-
Stretneme sa na ihrisku! NADÁCIA ORANGE 199,80
Naučme sa všetko o bezpečnosti na cestách Nadácia SPP 5 200,-
Voľný čas trávime na ihriskách Nadácia SPP 5 438,-
     

Máj 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Aj hasiči majú svoju súťaž Slovenská nadácia Pontis 2 752,50
Dajme šancu kvalitnému sociálnemu poradenstvu na komunitnej úrovni Slovenská nadácia Pontis 4 254,-
Hodnota pomoci občanovi vo vyššom veku spočíva vo vyššej efektivite terénnych sociálnych služieb

SÓCIA

3 200,-
Preventívne a osvetovo - vzdelávacie programy so zameraním na 

nízkoprahovosť výkonu sociálnej práce s rizikovou mládežou a jej rodinami

ako aj ostatnými cieľovými skupinami závislých a spoluzávislých osôb
Ministerstvo zdravotníctva SR 42 500,-
     

Jún 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva Brusel 20 000,-
Upevňujeme európske občianstvo Brusel 125 000,-
     

September 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Regulácia potoka, Bziny Ministerstvo ŽP 302 454,82
     

Október 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Opatrovateľská služba Implementačná agentúra pre OP ZaSI 16 000,00
     

November 2014

   
Názov projektu Adresát Suma v €
Kultúra peňazí vo vzťahu k zadlžovaniu rodín - neformálne vzdelávanie a služby spojené so vzdelávaním občanov vo finančnej gramotnosti Ministerstvo kultúry 9 850,-