Navigácia

Obsah

Kronika obce

Typ: ostatné
Kronika obce 1Kronika obce

Obrázok

Vedenie obce:  PhDr. Ján Beňuš

Poslanci obce:  Emília Pápežová

                         Ing. Janka Marettová

                         Mgr. Peter Beňuš

                         Jozef Brtoš

                         Mgr. Ján Laurinčík

                         Pavol Puškáš

                         Eugen Záhora

 

Zloženie komisií:

Komisia pre sociálne veci:  Mgr. Ján Laurinčík

                                           Mgr. Ľudmila Záhorová

                                           Viera Durajová

 

Stavebná komisia:               Ing. Janka Marettová

                                            Mgr. Michal Uhorskai

                                            Vratislav Maretta

                                            Jozef Brtoš

 

Kultúrna komisia:                Emília Pápežová

                                            PhDr. Miriam Mokošová

                                            Ing. Mária Petrovičová

                                            Daniela Záhorová

Priestupková komisia:         Pavol Puškáš

                                            RSDr. Ján Gregor

                                            Miloš Duraj

Komisia pre pozemky a výruby:   Eugen Záhora

                                                     František Záhora

                                                     Ladislav Adamec

 

Hasičská komisia:                        Jozef Brtoš

                                                    Juraj Záhora

                                                    Ing. Peter Jakubjak

                                                    Ján Adamec

 

Športová komisia:                        Mgr. Peter Beňuš

                                                    Ľudovít Duraj

                                                    Jozef Duraj 

 


 

Obecné zastupiteľstvo

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. marca 2011

Na svojom prvom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce k 31.12.2010, ktorý predložila kontrolórka obce Mgr. Mária Varmusová zároveň so správou o kontrolnej činnosti za rok 2010

Starosta obce Mgr. Ján Beňuš informoval plénum o podaných projektoch

 • materiálno – technické vybavenie DHZ Bziny
 • prevencia voči kriminalite v obci Bziny
 • rekonštrukcia kultúrnej pamiatky kostola Nepoškvrneného počatia

    P. Márie v Bzinách

 • rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a miestneho cintorína
 • chodník pre chodcov na hlavnej ulici Bziny
 • rekonštrukcia futbalovej tribúny
 • skvalitnenie knižnično-informačných služieb prostriedkami technického vybavenia obecnej knižnice
 • „spoznajme svoju minulosť“

Zároveň informoval o založení Mikroregiónu Oravská vrchovina – Združenie obcí.

Predmetom združenia je koordinovať aktivity so subjektami, podieľajúcimi sa na zabezpečovaní oblastí: samosprávy, programu očisty rieky Orava, verejno-prospešných služieb, cestovného ruchu, životného prostredia miestnej a regionálnej úrovni, vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:

 • plnenie uznesenia z minulého OZ-informáciu starostu Mgr. J.Beňuša
 • súhlasí iba s variantami R3, ktoré sú v súlade s územným plánom obce Bziny

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 • správu hlavného kontrolóra a záverečný účet obce za rok 2010
 • programový rozpočet obce na roky 2011 – 2013
 • založenie a vstup obce do združenia obcí s názvom „Mikroregión Oravská vrchovina – Združenie obcí“, zároveň schvaľuje stanovy tohto združenia
 • súhlasí s vrátením pozemkov pôvodným vlastníkom
 • súhlasí s predajom pozemku Ing. Martinovi Laurinčíkovi
 • súhlasí s predajom pozemku Vratislavovi Marettovi
 • prevádzkový poriadok cintorína

 

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.júna 2011

 

    Starosta obce informoval o podaných projektoch

 • podpora cezhraničných kulinárskych tradícií a tradičných remesiel v obci Bziny a gminy Wilkowice v rámci družobných stretnutí
 • podpora osláv 200. Výročia vysvätenia kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bzinách

 

a tiež o schválených projektoch

 

 • materiálno-technické vybavenie DHZ Bziny             5 000,00 €
 • prevencia voči kriminalite v obci                             9 049,92 €
 • rekonštrukcia kultúrnej pamiatky kostola

Nepoškvrneného Počatia P.Márie v Bzinách                     13 000,00 €                                                  

 • zriadenie chodníka pre chodcov na hlavnej ulici

a rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu                     10 000,00 €

Obecné zastupiteľstvo jednalo aj o plate starostu obce na celé funkčné obdobie, ktoré aj schválilo.

        V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom ako je priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve zistená Slovenským štatistickým úradom k 31.12. predchádzajúceho roku a zvýšenie 25% násobku základného platu podľa §4 odst. 1 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z.

 

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 09. septembra 2011

Poslanci riešili IBV – malá komasácia, výstavba elektrických sietí, kanalizácia.

SSE potrebujú vykúpiť 25 m2 pod trafostanicu, aby mohli byť vybudované elektrické siete v budúcom roku.

Na kanalizáciu bola podaná žiadosť.

V interpelácii sa prihlásila poslankyňa Ing. Janka Marettová s informáciou , o preplnenom kompostéri na Brezoveckej ulici,  taktiež oznámila, že treba informovať občanov obecným rozhlasom, alebo oznamom na obecnej tabuli, z akých peňazí bol vybudovaný chodník pre peších na hlavnej ulici a tiež upozornila na výber poplatkov za káblovú televíziu.

Poslankyňa Emília Pápežová žiadala pridať v káblovej televízii stanicu NOE a tiež upraviť – natrieť čakáreň – zastávku pri lavici.

Mgr. Ján Laurinčík žiada opraviť detské ihrisko a pridať niečo nové.

Poslanec Puškáš upozornil na veľký prítok vody z ulice Lazy na ulicu Brezoveckú pri daždi.

Starosta obce informoval plénum o podaných projektoch:

 • projekt  „Pohľad na život v partnerských mestách v EÚ a mimo nej“ podaný do Bruselu. Rozpočet projektu je 79 914,10 € - všetko hradí EÚ.
 • Projekt  „Dva domy, jedna vec“ zameraný na vybudovanie drevenice v Poľsku.

Na základe tohto projektu sme pozvaní 22.10.2011 na workshop do Wilkowíc.

 

 

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 05. decembra 2011

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN 1/2011 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavby.

 • poplatok za psa stanovený na 9,95 €  /4 poslanci hlasovali za, 3 poslanci hlasovali proti/
 • správca dane znižuje daň z pozemkov
 • správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov
 • komunálny odpad je stanovený na 16€/osoba, šiesta osoba-50% zľava, tiež za osobu zdržujúcu sa v zahraničí.

OZ prerokovalo tiež rozpočet obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013,2014. Rozpočet obce na rok 2012 bol jednohlasne schválený.

 

Starosta obce informoval o podaných projektoch:

 • zberný dvor
 • chránená dielňa – vytvorením chránenej dielne bola na obecnom úrade zamestnaná p. Mokošová.
 • starosta predniesol auditorskú správu
 • informoval o smerných číslach spotreby vody /príloha č.1 k vyhláške č. 397/2003 Z.z. a príloha č.2 spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie/
 • starosta informoval o darovaní pozemku pod cintorínom o výmere 53 m2 od p. Jozefa Cengela

Obecné zastupiteľstvo schválilo

 • VZN 1/2011 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavby
 • rozpočet na rok 2012
 • faktúru za vypracovanie projektu trafostanice – fa EMU projekt
 • zápočet daní pre p. Cengelovú na roky 2011, 2012, 2013
 • zmluvu o vývoze komunálneho odpadu s TS Dolný Kubín
 • faktúru pre dodávateľa J. Podstrelený BAU – Stavebná činnosť v rámci dotácie MF a chránenej dielne
 • memorandum o porozumení

Bola upravená prístupová cesta pre požiarne vozidlá k rieke Orava. Realizoval Jozef Cengel.

 


 

kultúrnych a spoločenských podujatí počas roku 2011

 

Po pokojnom prechode do nového roka sa udalosti začali odvíjať plesovou sezónou. 29.01.2011 sa uskutočnil už 7. ročník plesu, ktorého sa zúčastnilo 134 hostí a pozvanie neodmietol ani pán farár a pánom kaplánom.

Pri vstupe do slávnostne vyzdobenej sály vítal hostí pán starosta s manželkou a každý pár obdaroval, tak ako je zvykom kvetom pre dámu a malou pozornosťou.

Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí mali plné ruky práce, ale úsmevy hostí, dobrá nálada a výborná zábava svedčili o tom, že ich úsilie nevyšlo nazmar. K príjemnej atmosfére prispela i dobrá hudba o ktorú sa postaral p. Leginus, a vynikajúce jedlo, ktoré pripravili šikovné žienky z obce – naše kulinárky. Nechýbal ani krátky kultúrny program, v ktorom vystúpil semifinalista druhej série Superstar Miky Bocko. Každý pár sa tešil na tombolu o ktorú je vždy veľký záujem, nakoľko vyhráva každý pár. Do tomboly venovalo ceny sedemdesiat sponzorov, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Keď plesať, tak plesať...

Po vydarenom plese, ktorý organizoval obecný úrad sa 05.02.2011 uskutočnil Prvý spoločný farský ples, ktorý usporiadali mladí z Kňažej v spolupráci s obecným úradom na Bzinách.

Mládež z Kňažej sálu kultúrneho domu na Bzinách pekne vyzdobila a pripravila, ples sa mohol začať. Prichádzali páry z Kňažej, Mokrade, Medzibrodia a Bzín. Do tanca hral DJ Harezník z Hornej Lehoty. Gazdinky navarili chutnú večeru, dievčatá z Kňažej obsluhovali a všetko fungovalo ako treba. K veselej zábave prispel aj kultúrny program. Plesajúci sa potešili výhrami v tombole, do ktorej prispeli podnikatelia, živnostníci, organizácie a súkromné osoby z celej farnosti.

 

V dňoch 18. a 19. februára 2011 navštívili občania obce Bziny v rámci cezhraničnej spolupráce družobnú gminu Wilkowice v Poľsku. Usporiadatelia pripravili niekoľko aktivít: hry, turnaje, prehliadky športovísk a turistickú exkurziu.

Odohrali sme volejbalový turnaj za účasti piatich domácich družstiev, na ktorý nám ostali krásne spomienky a pohár za účasť.

Prezreli sme si športové centrum v Szczyrku, ktoré je jedným z najväčších lyžiarskych stredísk a má najväčší počet vlekov a zjazdoviek v Poľsku. Vyznačuje sa tiež tým, že za necelé tri mesiace tu vybudovali skokanské mostíky.

 

Fašiangy

Inkvedére kto to klope na tie dvere, ukrutná smrť pri nich stojí našu basu vziať sa strojí, len sa bojí....

touto piesňou sa začal kultúrny program „Pochovávanie basy“, ktorý nacvičili občania našej obce pod vedením p. Daniely Záhorovej. Pravidelne každý týždeň sa stretávali v zasadačke kultúrneho domu a poctivo nacvičovali viac, ako hodinové pásmo, ktoré predviedli na Fašiangovej zábave 05.03.2011. Za svoje vystúpenie zožali veľký aplauz.

Pán starosta poďakoval všetkým účinkujúcim za krásny program a po slávnostnom akte „Pochovania basy“ nasledovala fašiangová zábava v tej správnej atmosfére. Všetci prítomní sa dobre zabávali až do rána. Poďakovanie patrí aj našim kulinárkam, ktoré pripravili pre prítomných chutnú kapustnicu a šišky.

 

Deň matiek

Opäť po roku máme zasa krásny rozkvitnutý jarný máj, ktorý voláme aj mesiacom lásky, alebo mesiac Panny Márie, alebo aj mesiac, kedy si pripomíname aké je úžasné meno „mama“. Aj v našej obci sme si Deň matiek pripomenuli 8. mája 2011 v sále kultúrneho domu.

Mamičky privítal starosta Mgr. Ján Beňuš. Vo svojom príhovore vyzdvihol záslužnú úlohu žien – matiek. Prítomným sa prihovoril aj wojt družobnej obce Wilkowice p. Mieczyslaw Raczka.

Slávnostný program otvoril dychový orchester z Wilkowíc, potom vystúpili deti zo ZUŠ M. P. Bohúňa z Dolného Kubína. Záver patril deťom z obce, ktoré si pripravili pásmo básničiek, pesničiek a tancov pod vedením PhDr. Miriam Mokošovej a Ing. Márie Petrovičovej. Bol to nádherný prejav vďaky mamám za ich starostlivosť a nezištnú lásku. Každá mamička dostala malý darček. Kulinárky obce pripravili chutné pohostenie. Veríme, že všetci prítomní spoločne prežili príjemné nedeľné popoludnie.

 

Deň detí

Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším sviatkom, ktorý si pripomínajú obyvatelia v mnohých krajinách na svete.

Pri tejto príležitosti pripravili predstavitelia  obce v sobotu 04.06.2011 na futbalovom ihrisku popoludnie plné súťaží pre deti...Aj keď počasie moc neprialo detičky to neodradilo a s veľkou radosťou sa zapájali do súťaží, prechádzali jednotlivými športovými stanovišťami a niektoré vystriedali aj viackrát. Počas súťaží im hrala príjemná hudba s detskými skladbami. Po športových výkonoch boli nakoniec odmenené všetky deti. Starosta obce poďakoval všetkým organizátorom tejto akcie.

 

Medzinárodné stretnutie – nadviazanie novej spolupráce

Dňa 30.08.2011 sa uskutočnilo na pozvanie starostu obce Bziny PhDr. Jána Beňuša pracovné stretnutie starostov obcí:

Wilkowice – Poľsko., Krásná – Česká republika., Privlaka – Chorvátsko.

Pred pracovným rokovaním sa prítomní zoznámili s históriou a kultúrou obce, nasledovala prehliadka obce. Hostí z Wilkowíc zaujímali hlavne najstaršie drevenice v obci, nakoľko v rámci projektu, ktorý vypracovali spolu s našou obcou, bude kópia jednej drevenice z našej obce postavená vo Wilkowiciach. Naše kulinárky predviedli opäť svoje výborné kuchárske umenie a pripravili pre hostí chutný obed.

Po obede nasledovalo pracovné rokovanie. Hlavným bodom rokovania bola prezentácia projektu „Pohľad na život v partnerských obciach EÚ a mimo nej“, ktorý vypracovalo vedenie obce Bziny. Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce medzi obcami Bziny, Wilkowice, Krásná a Privlaka. Starostovia obcí sa dohodli na spolupráci v rôznych oblastiach a v závere rokovania podpísali Dohodu o spolupráci.

 

Stretnutie dôchodcov

Natrhám si kvety pod lesom na stráni, Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoc vám vlas šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla, aj mne sa tiskajú slzy tiež do hrdla.Nech sa vám predĺži životná vaša púť, želám vám zo srdca,Vaša vnučka i vnuk.

 

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život so svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri uctievame starších spoluobčanov. Aj tento rok v nedeľu 23. októbra 2011 pripravila naša obec stretnutie pre seniorov s príjemným posedením. Prítomným sa prihovoril starosta obce PhDr. Ján Beňuš. Vyslovil poďakovanie za ich prácu a do ďalších rokov poprial veľa zdravia, lásky a spokojnosti.

Spestrením tohto stretnutia bol kultúrny program, v ktorom vystúpil detský folklórny súbor Bzinček.

 

Workshop Wilkowice

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce „Beskydy-Orava, Dva domy-jedna vec“ sa uskutočnil dňa 26.11.2011 vo Wilkowiciach workshop zameraný na prezentáciu dvoch historických obytných domov v obci Wilkowice a Bziny. Ing. arch. Jacek Rybarkiewicz  informoval  prítomných  o rozdieloch v architektúre na Slovensku a v Poľsku.  Workshopu a tvorivých dielní venovaných charakteristickým vlastnostiam stavebníctva v Beskydách a na Orave sa zúčastnila delegácia občanov z našej obce na čele so starostom PhDr. Jánom Beňušom.

 

Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.

Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.

Tak, ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.

V nedeľu 04.12.2011 sa zišli detičky so svojimi rodičmi pred kultúrnym domom. Túžobne očakávali vzácnu návštevu sv. Mikuláša. Horeli nedočkavosťou, kedy sa objaví medzi nami. Aby sv. Mikuláš medzi nich trafil, spievali mu pesničky...Keď dlhšie neprichádzal, začali na neho volať, čo začuli čertíci a pribehli medzi deti...Keď ich deti zbadali, trošku sa naľakali. Potom však počuli zvoniť zvonček. Vtom zbadali anjelika a sv. Mikuláša, ktorý niesol plný kôš sladkostí. Obdaroval detičky, keď si vypočul ich básničky a pesničky. Keď sv. Mikuláš porozdával všetky balíčky rozlúčil sa s deťmi a pobral sa robiť radosť ďalším deťom, ktoré celý rok poslúchali.

 

Workshop: Dva domy, jedna vec

Dňa 10.12.2011 sa uskutočnil na Bzinách workshop v rámci PL-SR projektu. Zúčastnili sa ho občania z družobnej obce Wilkowice a občania Bzín. Veľmi zaujímavú prednášku mal Mgr. Radovan Poláčik, ktorá bola zameraná na prvky architektúry na Orave v minulom storočí. Na jeho prednášku nadviazal Ing. Jerzy Kukla, ktorý porovnal prvky poľskej a slovenskej architektúry. Každý účastník dostal od starostov Wilkowíc a Bzín malú pozornosť.

 

Uvítanie detí do života

Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba šťastie.

Vo dne, v noci, skrátka stále, nech vás teší dieťa malé....

 

Uvítanie našich malých občanov sa konalo v nedeľu 11.12.2011 v zasadačke kultúrneho domu. Uvítania sa okrem detí a rodičov zúčastnili starí rodičia a rodinní príslušníci. Prítomných privítal starosta obce. Zaželal rodičom, aby sa vo výchove svojich detí vždy stretávali s úspechom, nech vo svojom rodinnom kruhu zažívajú len šťastné chvíle a majú radosť zo svojich detí.

Starosta obce PhDr. Ján Beňuš a poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Janka Marettová odovzdali rodičom finančný príspevok a pre deti hračku.

Túto slávnostnú chvíľu prišli prítomným spríjemniť deti z folklórneho súboru Bzinček.  

 

 

Oslavy 200. rokov posvätenia kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bzinách

 

Kostol vždy predstavoval dominantu našej obce, či už po stránke architektonickej alebo stránke duchovnej. Stal sa neodmysliteľnou súčasťou života obyvateľov. Mnohí z občanov tu zažili také významné udalosti ako je krst, prvé sv. prijímanie, birmovka, či svadba.

Pre mnohých predstavuje tento príbytok viery a nádeje akési útočisko. V tomto svätom príbytku sa my, občania obce Bziny, stretávame často, pretože katolícka viera má v životoch väčšiny obyvateľov pevné miesto.

Dnes sa pýšime krásnou stavbou, maľbami, ktoré chrám zdobia.

V dňoch 4.-6.11.2011 žila naša obec oslavami 200. výročia posvätenia kostola. Program slávnosti vyvrcholil v nedeľu 6.11.2011 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a koncelebrovali kňazi Juraj Kyseľ, Štefan Saloka, Marián Sivoň,                       novokňaz Michal Žiaran, Daniel Šalát.

Osláv sa okrem obyvateľov obce zúčastnili podpredseda NRSR Milan Hort, primátor Dolného Kubína Roman Matejov, wojt družobnej obce Wilkowice Mieczyslaw Raczka, starosta obce Medzibrodie Michal Janota, starosta obce Pucov Metod Sojčák, kňazi, ktorí tu nejaký čas pôsobili, rodáci a pozvaní hostia.

Po slávnostnej sv. omši sa pozvaní stretli v priestoroch kultúrneho domu, kde bol pripravený slávnostný obed, po ktorom nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpil detský folklórny súbor Bzinček a Chór Cantica z Poľska.

Slávnosti ukončila akadémia o Márii a chráme v kostole.

Celá dedina dýchala oslavami a toto krásne jubileum stmelilo našu obec.

 

Poďakovanie rodáčky  ( za pozvanie na oslavu výročia)

Milý rodák Janko,

najsrdečnejšie oravsky-rodácky Ťa pozdravujem a veľmi pekne ďakujem za pozvanie na prekrásne jubileum v našej dedine. Uvažovala som i nad tým, koľko nôh, koľko rúk, koľko organizovania – premýšľania, koľké eurá bolo treba vynaložiť k tomuto dielu.

Máloktoré miesto má tú výsadu, ako naša dedina, že titulárna Patrónka chrámu je „Nepoškvrnené Počatie Panny Márie“. Je to úžasné, že Nepoškvrnená P. Mária bdie na vŕšku nad svojimi deťmi v Bzinách a preto, že ste to tak krásne a veľkodušne pripravili je celkom na mieste. Mne sa tá sobota a nedeľa veľmi zaryla do srdca. Videla a stretla som hodne rodákov, tiež som mala možnosť byť dlho v kostole na krásnej adorácii, ktorú viedol p. kaplán.

Obraz titulárnej Patrónky žiaril v bielučkom chráme  a všetko bolo korunované slávnostnou svätou omšou. Som presvedčená, že P. Mária vyprosila a obdarovala ľudí nesmiernymi milosťami.....

Ďakujem za všetko! Za darčeky, náš kostol si držím pred očami, pritom mi ožívajú spomienky z detských čias.

Pán Boh zaplať.          Rodáčka sestra Judita

 


 

BZINČEK

V marci 2006 vznikol detský folklórny súbor , ktorému dali názov Bzinček. Vedenia a tvorbe choreografií sa ujala Alžbeta Poláčiková, harmonikou sprevádza Ing. Mária Petrovičová a technické záležitosti mala na starosti Daniela Záhorová. Začínajúci členovia súboru (podľa abecedy):

Ladislav Bedlek, Marianka Beňušová, Natália Cengelová, Johanka Dlhošová, Dominika a Barborka Durajové, Peťka Fejová, Adam a Lucia Gáborovci, Lucia Jakubjaková, Anetka Lisíková, Miriam Marettová, Laura Uhorskaiová a Záhorovci – Anička, Daniela, Erika, Magdaléna, Jurko a Paľko, Janka Žúborová.

Deti sa s vervou pustili do skúšania ľudových piesní a tančekov. Naskúšali bloky a s tými sa predstavili najskôr v rodnej obci na oslavách Dňa matiek, na posedení pre dôchodcov, vystúpili na bzinskom plese, v kostole na vysviacke obrazu Božieho milosrdenstva.

Boli pozvaní a vystupovali aj na folklórnych dňoch Kubína, v Medzibrodí pri príležitosti 1. zmienky o obci, na folklórnych dňoch v Štefanove na Orave, na FS v Dlhej na Orave, na švábkobraní v Párnici.

 

Bzinček vystúpil aj v programe Vianoce na Oravskom hrade, kde ich program veľmi zaujal návštevníkov.

Staršie deti odišli a Bzinček ďalej nepokračoval vo svojej činnosti. Až na začiatku roku 2011 sa vedenia ujala Mirka Mokošová  a spolu s harmonikárkou Majkou Petrovičovou a omladeným súborom začali nacvičovať nový program.

Do súboru pribudli: Katka, Jurko a Terezka Michalkovci, Majka, Miško a Peťko Málikovci, Adelka, Simonka a Peťko Beňušovci, Klárka, Norko a Branko Dulíkovci, Natálka a Nikolka Pačesové,  Veronika a Kristínka Fedorové, Veronika Durajová, Adelka Kotúľová, Maťka Kunová, Marcelka Fejová, Marcelka Záhorová, Vanda Dvoršťáková, Dominika Olíková.

Deti vystúpili so svojím programom na Dni matiek, dni dôchodcov, na uvítaní detí do života, pri príležitosti 200. rokov posvätenia kostola Nepoškvrneného Počatia, na jasličkovej pobožnosti a tiež v programe Vianoce na Oravskom hrade.

 


 

Kronika športových podujatí počas roku 2011

Dňa 06.01.2011 sa v zasadačke kultúrneho domu uskutočnil šachový turnaj 4. Ročník memoriálu Floriána Kozáka.

Šachový turnaj spolu so starostom otvorila dcéra nebohého p. F. Kozáka pani Mgr. Mária Varmusová.

Turnaja sa zúčastnilo 11 súťažiacich a hralo sa systémom každý s každým. Vyhodnotenie sa uskutočnilo po odohratí všetkých zápasov. Víťazom sa stal najstarší účastník p. Šimon Duraj.

 

Prechod Bzinským chotárom

V sobotu 08.01.2011 sa stretli pred kultúrnym domom priaznivci turistiky, aby spoločne absolvovali turistický prechod bzinským chotárom, ktorý sa konal už po štvrtý krát. Zišlo sa okolo stovky detí, mládeže a dospelých. Prišli aj celé rodiny. Všetkých účastníkov privítal starosta obce, informácie o trase podal Dr. Jozef Hunčaga a celú skupinu zvečnil Vladimír Salva. Po prezentácii účastníci prechodu dostali pohárik hriateho, ako PHM na cestu. Aj keď počasie nebolo celkom ideálne, tí čo prišli neobanovali. Medzi hájmi ich privítal pripravený ohník, na ktorom si mohli opiecť slaninku, špekačku aj ohriať svoje skrehnuté údy. Pritom si v doprovode harmoniky zaspievali Nakoniec sa spoza mrakov predsa len ukázalo slniečko. Všetci účastníci sa stretli v kultúrnom dome, kde obecný úrad zabezpečil občerstvenie v podobe voňavej kapustnice, chutných šišiek a vareného vínka. Pri dobrej hudbe s účastníci zabávali do večerných hodín.

 

Turnaj o pohár starostu obce Bziny

12.03.2011 sa uskutočnil v hale SOU Kňažia futbalový turnaj o Pohár starostu obce Bziny. Turnaja sa zúčastnili družstvá z: TJ Vasiľov, TJ Podbiel, OFK Žaškov, OŠK Bziny žiaci + 2 ženské tímy, GLKS Wilkowice. Zvíťazilo družstvo TJ Vasiľov, druhé miesto obsadilo družstvo OŠK Bziny a tretia priečka patrí TJ Podbiel.

 

Výstup na Šíp

Veľkonočná nedeľa 24.04.2011 bol deň, ako stvorený pre realizáciu výstupu na Šíp, ktorého sa zúčastnili aj občania z našej obce.

 

Memoriál Jána Beňuša st.

Dňa 16.07.2011 sa uskutočnil Memoriál Jána Beňuša st., ktorý sa konal z príležitosti 19. výročia úmrtia Jána Beňuša st. zakladateľa športového klubu na Bzinách.

 

Medzinárodné bežecké preteky v Poľsku – XI. BIEG NA SZCZYT PILSKA

17.07.2011 sa náš občan Miloš Grznár zúčastnil 11. ročníka behu o pohár wojta gminy Jelesnia EURO BESKIDY CUP 2011, ktorý mal štart v poľskej obci Korbielow.

Z celkového počtu účastníkov 359 skončil na 266. mieste. Vo svojej kategórii veteránov nad 40 rokov skončil na peknom 25. mieste.

 

4.ročník futbalového turnaja internacionálov a kňazov Spišskej Diecézy o pohár starostu

O pohár starostu bojovali 17.07.2011 na Bzinách internacionáli a kňazi Spišskej diecézy. Turnaja sa celkovo zúčastnili štyri družstvá. Z ČR ORLY Zaolzia, Poľskí GLKS Wilkowice, kňazov Spišskej diecézy viedol vedúci mužstva p. farár Viktor Maretta a posledným mužstvom boli domáci OŠK Bziny.

Celkové poradie výsledkov:

 1. OŠK Bziny
 2. ORLY Zaolzia
 3. Kňazi SD
 4. GLKS Wilkowice

 

Turnaj mladších žiakov

Dňa 10.09.2011 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Bzinách turnaj mladších žiakov vo futbale, na ktorom sa zúčastnili družstvá zo Žaškova, Oravského Podzámku, Oravskej Poruby a družstvo zo Bzín.

Poradie: Or.Podzámok

             Žaškov

             Bziny

             Or. Poruba

 


 

Dobrovoľný hasičský zbor

 

Stav členskej základne nášho zboru bol ku dňu 31.12.2011 75 členov. V uplynulom roku sme do našich radov prijali 6 nových členov.

V rámci propagačno – výchovnej činnosti boli na začiatku jari a leta v obecnom rozhlase odvysielané relácie na oboznámenie občanov ako predchádzať vzniku požiarov a to k problematike ochrany úrody a ochrany lesov pred požiarmi s poukázaním najmä na nebezpečenstvo pri zakladaní ohňa vo voľnej prírode, vypaľovanie trávy a suchých porastov a spaľovanie odpadov.

V mesiaci apríl sa naši členovia spolu a obyvateľmi obce zúčastnili čistenia obecného potoka. Z celkového počtu zúčastnených 12 občanov, bolo 8 dobrovoľných hasičov.

V Zázrivej nás dňa 17. 09. 2011 reprezentovalo žiacke družstvo v súťaži PLAMEŇ. Obsadili sme 17 miesto. Ďakujem p. Jurajovi Záhorovi a Filipovi Markovi za zabezpečenie účasti chlapcov na tejto súťaži.

Družstvo mužov sa zúčastnilo 20. 06. 2011 v Párnici Okresného kola hasičskej súťaže DHZ. Naši hasiči sa umiestnili na peknom 7. mieste.

Na minulom roku bol podaný projekt na obnovu hasičskej techniky, ktorý bol úspešný a hasiči dostali dotáciu vo výške 5000 €, vďaka ktorej výrazne obnovili výstroj a výzbroj.

 

 Z dotácie bolo zakúpené nasledovné:

- hadice C 52 – 20 m 8 ks

- hadice B 75 – 20 m 4 ks

- hadice C 52 – 10 m 4 ks

- hadice B 75 – 10 m 2 ks

- prúdnice C 2 ks

- rozdeľovač 1 ks

- savice 2,4 m 2 ks

- savice 1,6 m 2 ks

- sací kôš 1 ks

- slávnostné uniformy 6 ks

- pracovné odevy UBO 30 ks

- šiltovky 30 ks

- tričká s nápisom hasiči 30 ks

- hasičské prilby 8 ks

- služobné opasky 16 ks

 


 

MATRIKA

Narodení v roku 2011:

Karolína Fedorová   12.01.2011

Michal Taraba         23.02.2011

Jakub Záhora          08.03.2011

Lucia Batunová       26.04.2011

Soňa Pápežová       24.05.2011

Lucia Jarabová        30.05.2011

Ľubomír Migo          03.07.2011

Gabriela Záhorová    27.09.2011

Martina Uhliarová     27.09.2011

Patrik Dančo            10.10.2011

Ema Laurinčíková     31.10.2011

Marek Záhora           03.11.2011

Miriam Záhorová       21.11.2011

Filip Jendrišek            31.12.2011

   

Úmrtie:

Anna Marettová, rod. Pápežová     05.01.2011

Anna Záhorová, rod. Kožienková   10.01.2011

Ján Cengel                                  15.03.2011

Mária Filipeková, rod. Bencúrová   11.08.2011

Mária Mazalánová, rod. Nováková  30.11.2011

  

 

 

Sobáše:

Ľubomír Migo – Mária Letková                      19.02.2011 Bziny  

Ján Pšenák – Veronika Vojvodová                 04.06.2011 Bziny

Pavol Dančo – Mgr. Lenka Holečková             02.06.2011 Dolný Kubín

Marián Mišťúrik – Mgr. Patrícia Knapereková  11.06.2011 Dolný Kubín

Jozef Podstrelený – Ivana Janotová               18.06.2011 Medzibrodie

Pavol Pavčo – Bc. Michaela Mokošová            03.09.2011 Or.Biely Potok

Martin Butvin – Alexandra Potočárová            08.10.2011 Čadca

            

Prihlásení k pobytu:

Jozef Jendrišek                           09.03.2011

Peter Taraba                              28.04.2011

Denisa Salvová                          28.04.2011

Natália Salvová                          28.04.2011

Tibor Salva                                28.04.2011

Mgr. Patrícia Mišťúriková             20.06.2011

Ing. Andrej Juriga                      04.11.2011

Bc. Dominika Jurigová                04.11.2011

Ing. Slavomír Demčák                01.12.2011

Daniela Demčáková                    01.12.2011

Jana Demčáková                        01.12.2011

                   

Odhlásení z pobytu:

Ing. Vladimír Salva                      07.02.2011

Jozef Polťák                                 01.04.2011

Jana Polťáková                            18.04.2011

Matúš Polťák                               18.04.2011

Lívia Polťáková                            18.04.2011

Peter Žúbor                                 21.04.2011   

Iveta Žúborová                            21.04.2011   

Peter Žúbor                                 21.04.2011   

Marek Žúbor                               21.04.2011   

Tatiana Žúborová                        21.04.2011   

Bc. Michaela Pavčová                   05.09.2011

Ing. Stanislav Záhora                   06.09.2011

Magdaléna Dančová                      17.10.2011

Magdaléna Dančová                      17.10.2011

Lukáš Dančo                                 17.10.2011

 


 

Demografia

Počet obyvateľov - sčítanie ľudu r. 2011 - výsledky

počet trvale bývajúcich obyvateľov : spolu  546
                                                      muži  280
                                                      ženy  266

Vek/
Pohl.

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

Muži

14

14

16

30

23

36

12

21

18

23

27

16

10

3

6

3

8

Ženy

10

17

14

20

36

20

17

13

17

28

23

14

8

6

3

7

9

Spol

24

31

30

50

59

56

29

34

35

51

50

30

18

9

9

10

17 Predproduktívny vek (0-16)                          102

Produktívny vek (17-58)                         ženy 180
Produktívny vek (17-60)                         muži 195
Poproduktívny vek (58+Ž, 60+M)           spolu  65

Demografický vývoj počtu obyvateľov obce Bziny
v rokoch 1995 - 2011

Rok

Prisťahovalo

Narodilo

Vysťahovalo

Zomrelo

1995

21

8

3

5

1996

26

11

8

3

1997

4

9

6

3

1998

20

3

3

5

1999

7

3

 

2

2000

10

3

6

2

2001

9

7

3

4

2002

0

5

8

3

2003

12

3

10

4

2004

7

8

6

4

2005

16

2

20

3

2006

13

3

3

5

2007

12

3

2

6

2008

4

9

12

1

2009

5

4

7

1

2010

31

4

13

3

2011

11

14

15

5

 

 

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania - výsledky sčítania ľudu r. 2011

Rímsko-katolícke  

Pravoslávne

Evanjelické

     Iné      

Bez vyznania

Nezistené

496

1

5

1

29

15Obyvateľstvo podľa vzdelania - výsledky sčítania ľudu r. 2011

Základné vzdelanie: 72
Učňovské bez maturity:  64
Stredné odborné bez maturity: 51
Úplné stredné učňovské s maturitou: 25
Úplné stredné odborné s maturitou: 119
Úplné stredné všeobecné: 28
Vyššie odborné: 12
VŠ bakalárske: 15
VŠ Mgr., Ing. dok. 59
Vysokoškolské doktorandské: 2
Bez vzdelania: 85
Neuvedené: 14

 


 

Rôzne udalosti:   

Numerológovia prisúdili roku 2011 číslo štyri, ktoré vraj znamená silu.

Dňa 4. januára sme mohli sledovať na oblohe mimoriadny vesmírny úkaz. Mesiac zakryl viac ako tri štvrtiny priemeru slnečného disku. Vedci vypočítali úplné zatmenie slnka na rok 2134.

V marci dala obec spíliť stromy pri futbalovom ihrisku. Šesťdesiatročné topole boli zhnité, ohrozovali ľudí a pracovníkov susedného podniku. Alergénne topole nahradia ihličnany.

Dňa 17.júla po horúcom a sparnom lete začalo pršať, dážď prešiel do krupobitia s vetrom a silnou búrkou.

Začiatok sezóny sa javil ako najlepší za uplynulé roky, dažde po nástupe Medarda výhľady na dobrú úrodu zmarili. Zrná nemajú zrelosť, akú by mali mať.

Naša rodáčka Lenka Maňuchová sa stala víťazkou Majstrovstiev SR v Nail Design a postúpila na Majstrovstvá Európy, ktoré sa konali v septembri 2011. Je držiteľkou viacerých ocenení, napr. na Majstrovstvách SR v Trenčíne získala prvé miesto v súťaži v kvalite nechtov.

Obec investovala zhruba tritisíc eur do rozšírenia koryta miestneho potoka. Stavebná úprava bola nevyhnutná, pri prívalových dažďoch sa dolná časť dediny pravidelne ocitala pod vodou. Samospráve sa nepodarilo na reguláciu potoka získať dotáciu z envirofondu, preto na ňu musela vyčleniť peniaze v rozpočte.

Dňa 11. októbra sa predčasne rozpadla vláda Ivety Radičovej. Premiérka sa rozhodla spojiť hlasovanie o dôvere vláde s hlasovaním o navýšení eurovalu, ale koaličný partner – politická strana SaS zahlasovala proti. Zo situácie vyplynuli predčasné voľby, ktorých dátum určili na 10.marec 2012.

 

Zapísala: Daniela Záhorová


Vytvorené: 6. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2017 13:19
Autor: Správce Webu