Navigácia

Obsah

Späť

ZMENY A DOPLNKY č. 1 - ÚPN OBCE BZINY - oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o stanovisko k návrhu

                                                                              

Obec Bziny, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

 

                                                                     predkladá

Zmeny a doplnky č. 1  - Územný plán obce  Bziny – návrh

                                        za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

 

Obec Bziny je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Spracovateľom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Bziny je Ing. arch. David Goč, Architektonický ateliér Gam, Nám.A.Hlinku 2, Ružomberok – autorizovaný architekt SKA.

Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Bziny je 5 zmien a 9 doplnkov k platnému ÚPN obce Bziny. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 04.11.2019  do dňa 05.12.2019  na Obecnom úrade v Bzinách, na verejne prístupnom mieste  a zverejnený aj na internetovej stránke obce -  www.bziny.eu. Ďalej  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Bziny a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad Bziny, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada .Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

S pozdravom

                                                                                                                                                         

 

 PhDr. Miriam Mokošová

     - starostka obce 

 

Vybavuje: Ing. arch. Anna Gočová

                 OSO ÚPP a ÚPD, preukaz č. 261

 

Vyvesené dňa: 04.11.2019                                                                                                Zvesené dňa:

 

Príloha:   - Rozdeľovník

oznámenie o začiatku návrhZ+Dč.1UPN-O Bziny .pdf (85.8 kB)

Schéma zaväznej častí.pdf (6.55 MB)

Schéma zaväznej častí_náložka.pdf (249.67 kB)

návrh Tab č 1_počet-obyZaD č.1 UPN-OBziny.pdf (42.2 kB)

návrh Tab.č 2 _Zoznam doplnkov ZaD č.1 Bziny.pdf (44.5 kB)

návrh Tab.č 3_Zoznam zmien ZaD č.1 Bziny.pdf (33.44 kB)

návrh Tab.č 4_Zábery PP ZaD č.1 Bziny.pdf (71.98 kB)

text návrh Z+Dč.1 Bziny.pdf (393.94 kB)

Výkres č1_náložka.pdf (170.15 kB)

Výkres č1_Širšie vzťahy.pdf (9.92 MB)

Výkres č2_Komplexný návrh úpriestor usporiadania a funkč využívania územia.pdf (131.84 MB)

Výkres č2_náložka.pdf (278.21 kB)

Výkres č3_náložka.pdf (190.49 kB)

Výkres č3_Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf (115.23 MB)

Výkres č4_náložka.pdf (187.97 kB)

Výkres č4_Návrh riešenia verejného technického vybav_vod hosp.pdf (89.87 MB)

Výkres č5_náložka.pdf (217.4 kB)

Výkres č5_Návrh riešenia verejného technického vybav_energetika.pdf (104.9 MB)

Výkres č6_náložka.pdf (358.09 kB)

Výkres č6_Vyhodnotenie dôsledkov stav zámerov a iných návrhov na PP.pdf (47.53 MB)

Výkres č7_náložka.pdf (241.71 kB)

Výkres č7_Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny.pdf (130.5 MB)

 

 

Vyvesené: 4. 11. 2019

Dátum zvesenia: 5. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť