Obsah

Späť

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania

Obec Bziny

p. 026 01 Dolný Kubín

Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01  Dolný Kubín              tel. 043/582 3850, e-mail elena.slavikova@dolnykubin.sk

Č. j. : 28/2013/110 - TS02/ A10                                                                                 Bziny, 08.04.2013

Vybavuje: Ing. Sláviková

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

 

Oznámenie

o začatí  kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

 

Stavebník  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčiake 2927/8, 010 47 Žilina,   zastúpený Elektroenergetickými montážami, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01  Žilina podal na miestne príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby  "IBV Bziny Lazy Dielnice – VN, TS a NN rozvody " líniová stavba v katastrálnom  území Bziny – lokalita Lazy, Dielnice. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec Bziny, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  v súlade s ustanovením §80 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje k  predloženému  návrhu  ústne  pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

 

03.05.2013 /piatok/ o 8,15 hod.         

so stretnutím  na mieste stavby

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám.1651/2, č.kanc.304.

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním stavebník v súlade s § 18 ods. 1 Vyhl. č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predloží:

  • Doklad o prechode práv k stavbe z pôvodného stavebníka Obec Bziny na SSE – Distribúcia, a.s.
  • Splnomocnenie SSE- D, a.s. na EEM, a.s.
  • Doklad o úhrade správneho poplatku  uhradeného na  OÚ Bziny
  • projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo  pri  povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením spolu s výkresmi, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas  uskutočňovania   stavby. Tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené   v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak   konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,

 

     Účastníci konania a dotknuté orgány v súlade s § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri  tomto konaní, inak sa na ne neprihliadne.

     Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.                              

 

 

 

     PhDr. Ján Beňuš

starosta obce

-2-

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bziny. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 9.04.2013                                                Zvesené dňa: ..................................

 

 

 

 

......................................................................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

Doručí sa: - Elektroenergetickými montážami, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01  Žilina

                   - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčiake 2927/8, 010 47 Žilina   

                                    

 

Na vedomie: - Obec Bziny, p. starosta

                      - SOcÚ-úsek ÚR a SP, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

         -Inšpektorát práce, Hlavná 2,  Žilina

                      - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina

                      - Pozemkové spoločenstvo urbáru Bziny

                      - EMU projekt, s.r.o., Matúškova 7, 026 01  Dolný Kubín

Vyvesené: 9. 4. 2013

Dátum zvesenia: 25. 4. 2013

Späť