Obsah

Späť

Stanovisko ZMOS ku konsolidácii verejných financií v súlade s uznesením Rady ZMOS z 20. augusta 2013

Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

Združenie miest a obcí Slovenska  konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a  aktívne sa k tejto úlohe hlási.  Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v  rozsahu svojich  zákonných kompetencií. 

Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je ej rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%,  ale v obciach len o 3,8%. Tento údaj jasne dokumentuje,  kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny.

ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo 70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú  k dispozícii štátnemu rozpočtu!

Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na schodku verejného rozpočtu.

Ministerstvo financií používajúc metodiku ESA 95 poukazuje na to, že obce a mesta neplnia memorandum a schodok v ich schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá  sa v memorande na základe skúseností z minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému hospodárstvu sa v Memorande dočasne zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na mzdových nákladoch. Hospodárili  a hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný  rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30.6.2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok dosiahli mestá a obce aj napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovia. Je  predpoklad, že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony, ktoré majú finančné dopady na hospodárenie  samospráv  a odsúhlasila  navýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov. 

Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách,  aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá z implementácie europrojektov a už rozbehnutých investičných aktivít,  ktoré sú pre občanov,  ale môžu ovplyvniť  hospodárske výsledky obce  a   ohroziť  plnenie Memoranda.  Samosprávy preto odmietajú  tzv. selektívny  postih nekonsolidujúcich obcí a miest, ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný.

Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu  regiónu a rapídne zníženie  kvality života jeho  obyvateľov. Výrazný pokles kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v ďalších rokoch  môžu priniesť  paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej zákonných povinností.

Členovia ZMOS odporúčajú, aby  vláda hľadala rezervy  vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou riadených organizácií a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje,  sú rezervy. Žiadajú, aby sa  vrátila  k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami, a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí.

Vyvesené: 21. 8. 2013

Dátum zvesenia: 6. 9. 2013

Späť