Obsah

Späť

Oznámenie obce

Oznámenie obce

     Obec Bziny zastúpená starostom obce PhDr. Jánom Beňušom Vám v zmysle  § 16 odst. 9  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  oznamuje, že  k dnešnému dňu  má obec Bziny  552 obyvateľov.

V Bzinách  dňa  19.8.2014                                                                               PhDr. Ján Beňuš

                                                                                                                                starosta obce

 

Oznámenie obce

 

Vyvesené: 19. 8. 2014

Dátum zvesenia: 4. 9. 2014

Späť