Samospráva

Samospráva

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Samospráva


Územná samospráva nie je štátnou správou. Nevykonáva svoju činnosť v mene štátu, ale v mene občana, ktorý trvalo býva na území spravovanom príslušnou samosprávou. V jeho prospech plní úlohy zverené do jej pôsobnosti zákonom (povinné úlohy), ale aj úlohy, na ktorých sa občania príslušnej samosprávy dohodnú (dobrovoľné úlohy).

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 

BzinySamosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce


Delenie samosprávy

Každá úroveň má svojich volených predstaviteľov. Na úrovni kraja je volené zastupiteľstvo vyšších územných celkov (VÚC) a predsedovia samospráv VÚC. Na úrovni obce alebo mesta je zvolené obecné zastupiteľstvo a starosta. Všetci zástupcovia občanov sú volení na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na obdobie 4 rokov.


Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä

Obce spolupracujú s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Obce pri plnení úloh samosprávy obce spolupracujú s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

Úradné hodiny obecného úradu.

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK