Obsah

Zdravotní osvetári v obci Bziny


Od 1. 10. 2014 v obci Bziny vznikli dve pracovné miesta zdravotných osvetárov, vďaka NFP poskytnutých Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI a zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Obec Bziny tak zamestnala dvoch občanov z obce Bziny, ktorí chcú byť nápomocní pri riešení senzibilizačných aktivít komunity a poskytovať tak poradenské služby a zdravotno-sociálnu osvetu pre obyvateľov obce Bziny. 

 

Zdravotní osvetári by mali hlavne:

  • poskytovať základné poradenstvo pri riešení problémov komunity
  • poskytovať osvetu v problematike zdravotnej a sociálnej
  • spolupracovať s organizáciami pri riešení problémov, ktoré trápia obyvateľov obce Bziny. Ide hlavne o nasledovné inštitúcie: 

 

  • Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne (hlavne riešenie krízových situácií v rodine ako aj riešenie otázok dlhodobo nezamestnaných a pri profesijnej orientácii)

 

  • Dolnooravskou poliklinikou NsP Dolný Kubín (v otázkach zdravia)

 

  • Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (v otázkach hľadania   

                      kvality života a jeho zvyšovania v sociálnej a zdravotnej dimenzii)

 

  • Občianskym zdužením Chuť Žiť pri riešení problémov, ktoré trápia občanov Bzín (praktických otázkach  poradenstva, profesijnej orientácie a realizácie pomoci)

 

  • poskytovať služby prostredníctvom telekomunikačných technológií
  • sieťovať komunitu
  • vydávať obecný časopis „Zdravotný osvetár“ pre širokú odbornú a laickú verejnosť


Veľmi sa tešíme začínajúcemu tímu, ktorý vznikol pod vedením obce Bziny a želáme im veľa pracovných úspechov... 

Logo