Obsah

Zamestnanci obecného úradu

 

Hlavný kontrolór obce  

Ekonomický pracovník obce

Náplň práce:

 • Overovanie podpisov a listín
 • Evidencia obyvateľstva
 • Podateľňa obce
 • Pokladňa obce
 • Spisová agenda obecného úradu
 • Účtovníctvo obce
 • Mzdová a personálna agenda
 • Inventarizácia obecného majetku
 • Fakturácia
Viera Durajová
 • Dane a poplatky
 • pomocné administratívne práce
 • správa web stránky
 • projektová činnosť
Ivana Dvoršťáková
 
Opravár, údržbár Juraj Záhora
Stavebný úrad Ing. Elena Sláviková
   

Národný projekt - " Podpora zmamestnávania UoZ"

Ľubomír Mrva

Mária Letková

Ľubomíra Tomašáková

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby