Obsah

Zamestnanci obecného úradu

 

Hlavný kontrolór obce  

Ekonomický pracovník obce

Náplň práce:

* Overovanie podpisov a listín
* Evidencia obyvateľstva
* Podateľňa obce
* Pokladňa obce
* Spisová agenda obecného úradu
* Účtovníctvo obce
* Mzdová a personálna agenda
* Inventarizácia obecného majetku
* Fakturácia

Viera Durajová

Terénny sociálny pracovník

Asistent terénneho sociálneho pracovníka

 
 
Opravár, údržbár Juraj Záhora
Opatrovateľská služba

 

Komunitné  Centrum obce Bziny - Sociálny pracovník  

Národný projekt - " Podpora zmamestnávania UoZ"

Ľubomír Mrva
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Miroslav Tomašák

Elena Koreňová

Mária Letková

Ľubomíra Tomašáková

Ivana Dvoršťáková